01/12/2015 - 17:36

Bảo tồn và phát huy hò Bả trạo ở Nam Trung bộ

TTH - Sáng 1/12, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng hò Bả trạo ở Nam Trung bộ”.

Qua một số cứ liệu lịch sử và nghiên cứu nghệ thuật diễn xướng hò Bả trạo, hội thảo tập trung làm rõ nguồn gốc, quá trình phát triển, giao thoa và tiếp biến cũng như sự tương đồng của hò Bả trạo với các loại hình âm nhạc khác, sự tương đồng, khác biệt của nghệ thuật diễn xướng hò Bả trạo giữa các vùng, miền tại Nam Trung bộ. Đồng thời, thống kê và hệ thống hóa bài bản, tiến trình diễn xướng hò Bả trạo trong lễ cầu ngư trên bình diện văn hóa, âm nhạc dân gian để làm rõ đặc trưng, giá trị nghệ thuật hò Bả trạo; xác định trong đó cái gì đã mất, cái gì còn lại so với nguồn gốc, truyền thống, đề xuất việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa này theo hướng bản sắc, bền vững.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP