Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

14/05/2012 - 15:05

Bộ đội Biên phòng với cuộc vận động lớn của Đảng

TTH - Những năm qua, việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị biên phòng toàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Ngay sau khi có hướng dẫn về các tiêu chí thực hiện của Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh bắt tay xây dựng ngay kế hoạch, chương trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”. Trước tiên, Đảng ủy triển khai đồng bộ các biện pháp, thường xuyên củng cố kiện toàn cấp ủy, gắn việc thực hiện cuộc vận động với xây dựng cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực, chất lượng lãnh đạo đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ khi đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, trong sinh hoạt, các đơn vị đề cao thực hiện quy chế dân chủ; đồng thời, mọi công tác, nhiệm vụ đều được gắn chặt với kế hoạch thực hiện nâng cao chấp hành điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh...

Cụ thể hóa nội dung thực hiện cuộc vận động phù hợp với nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị trong BĐBP tỉnh

Ngoài 5 tiêu chí cơ bản của Tỉnh ủy, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng và thực hiện 6 chuẩn mực nhằm cụ thể hóa, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động được tiến hành thường xuyên. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên học tập các chuyên đề đạt trên 98,7%. Các đơn vị có nhiều sáng tạo trong tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ thực tiễn về những nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Nhờ đó, đánh giá được tình hình đạo đức của tập thể đơn vị, từng cá nhân, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu và việc làm cụ thể. Qua học tập, cán bộ, đảng viên và quần chúng có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức tư tưởng, ý thức tự rèn luyện đạo đức, lối sống; đồng thời, nhận thức rõ trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng đạo đức của Người trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” trong lực lượng, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng khen thưởng Đảng bộ BĐBP tỉnh và 2 cá nhân; đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng 2 cá nhân...

Đại tá Nguyễn Văn Lưu, Chính ủy BĐ Biên phòng tỉnh cho biết: “Riêng đối với nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy gắn thực hiện cuộc vận động với việc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác biên phòng. Trong đó, chú trọng đến công tác thi đua vào từng nhiệm vụ cụ thể, như nắm tình hình địa bàn, lấy công tác vận động quần chúng làm nền tảng xuyên suốt để thực hiện mọi mặt công tác khác, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, dựa vào sức mạnh quần chúng nhân dân để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”. Thống nhất từ tư tưởng đến hành động, các đơn vị trên hai tuyến biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu đắc lực và có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội các địa bàn vùng biên.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” trong lực lượng BĐBP tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực biên giới, xóa bỏ tập tục lạc hậu, ổn định đời sống cho nhân dân các dân tộc trên biên giới. Sự chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội và ý thức quốc gia, quốc giới của đồng bào được nâng cao, trở thành cơ sở huy động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ và tự quản đường biên mốc giới tại địa phương mình.

Đại tá Nguyễn Văn Lưu khẳng định, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định thời gian tới sẽ tập trung quán triệt, triển khai học tập chuyên đề mới của cuộc vận động gắn với công tác lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; chú trọng xây dựng các chuẩn mực nhằm cụ thể hóa nội dung thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị; lấy xây dựng chính trị làm cơ sở gắn với xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng công tác và rèn luyện kỷ luật, kỷ cương. Hằng năm, Đảng ủy tập trung chỉ đạo sâu sát công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo nội dung, chương trình, thời gian học tập cho các đối tượng theo qui định của Tổng cục Chính trị. Chú trọng xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác trong đội ngũ cán bộ. Qua đó, đề ra các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với phương châm: “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” để làm chuyển biến tích cực tư duy, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP