Giáo dục Tin tức giáo dục

13/01/2019 - 12:04

Bộ GD&ĐT thay đổi quy chế phát ngôn

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; thay thế quy chế ban hành kèm quyết định số 832/QĐ-BGDĐT năm 2011.

Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo công bố chương trình GDPT mới

Theo quy chế này, người phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Bộ GD&ĐT gồm: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; một Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí (người phát ngôn).

Bộ trưởng ủy quyền cho Thứ trưởng phát ngôn theo lĩnh vực được phân công phụ trách; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phát ngôn theo lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị (người được ủy quyền phát ngôn).

Người được ủy quyền phát ngôn phối hợp với người phát ngôn trong quá trình phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nội dung thông tin.

Cụ thể như sau: Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức, người lao động đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ là Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công tác kế hoạch, tài chính là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục mầm non là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục tiểu học là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục trung học, bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục đại học và đào tạo giáo viên là Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục thường xuyên là Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục dân tộc là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và công tác quân sự, quốc phòng, an ninh là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh;

Lĩnh quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên là Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về giáo dục thể chất; hoạt động thể dục thể thao; công tác y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường là Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường.

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành bằng pháp luật trong ngành giáo dục và tổ chức thực hiện công tác pháp chế là Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công tác thi đua, khen thưởng là Vụ trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo là Chánh Thanh tra Bộ;

Lĩnh vực quản lý nhả nước và hoạt động của ngành về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; thi và đánh giá chất lượng giáo dục; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Bộ là Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về công nghệ thông tin trong ngành giáo dục là Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

Lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động của ngành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học là Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất;

Lĩnh vực về khoa học giáo dục là Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Ngoài các lĩnh vực nêu trên, khi cần Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ định Thủ trưởng thuộc một đơn vị liên quan phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Bộ trưởng uỷ quyền cho các Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp cần phải làm rõ, giải trình thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị được giao cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời.

Cũng theo quy chế mới, định kỳ 3 tháng một lần, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí.

Trường hợp cần thiết, Bộ GD&ĐT tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức…

Theo GD&TĐ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP