Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

11/08/2020 - 06:30

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Bước phát triển của nhiệm kỳ

TTH - Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh và các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường đoàn kết, bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; các ngành dịch vụ phát triển và chiếm tỷ trọng cao trong GRDP. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đưa vào hoạt động, tạo năng lực mới cho nền kinh tế. Tập trung triển khai các dự án phục vụ di dời dân cư Khu vực I - Kinh thành Huế, chỉnh trang đô thị Huế. Nông nghiệp phát triển ổn định, 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham mưu các Đề án thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hoa (vợ liệt sĩ) tại xã Vinh Hà (Phú Vang)

Văn hóa-xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa Huế được quan tâm, là nền tảng phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế phát triển. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” bước đầu mang lại kết quả, tạo hiệu ứng nhằm thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, chủ động ứng phó, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. Công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử đạt kết quả tích cực.

Đối với doanh nghiệp, các tổ chức Đảng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ Khối quan tâm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đã chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 90 năm - Lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cấp ủy sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần giữ vững ổn định nội bộ.

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tập trung chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên nhận diện và đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa thông qua sinh hoạt Đảng, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên...

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ từng bước đổi mới, ngày càng nền nếp; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy. Công tác đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng cấp ủy và TCCS Đảng ngày càng thực chất, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát đạt được kết quả khá toàn diện, tăng cường công tác giám sát chuyên đề; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm...

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương; chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Một số giải pháp, cách làm mới bước đầu mang lại hiệu quả, trọng tâm là nâng cao đạo đức công vụ của đảng viên, cán bộ công chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chi bộ chuyên đề; tăng cường công tác giám sát chuyên đề. Hoạt động của Đảng bộ Khối ngày càng nề nếp, từng bước đi vào chiều sâu, đóng góp vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Năm 2019, Đảng bộ Khối vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Yêu cầu mới và trách nhiệm

Nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều ý nghĩa đối với tỉnh Thừa Thiên Huế - Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" là tiền đề, động lực quan trọng thúc đẩy Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước cấp tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; đặc biệt là quyết liệt, kịp thời tham mưu, thực hiện các chương trình, đề án triển khai Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Song song với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng và mỗi đảng viên. Phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng; trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị. Phát huy dân chủ, giữ vững các nguyên tắc hoạt động của Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng công tác giám sát theo chuyên đề. Làm tốt công tác dân vận của Đảng, nhất là công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và các cấp ủy Đảng, tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Phát huy truyền thống đoàn kết, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyễn Quang Tuấn

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP