24/10/2015 - 20:53

Các chỉ tiêu chủ yếu và những chương trình trọng điểm

TTH - Các chỉ tiêu chủ yếu

Về kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân trên 9%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.400 - 3.700 USD. Cơ cấu kinh tế (GRDP): du lịch, dịch vụ: 55%; công nghiệp - xây dựng: 37%; nông, lâm nghiệp, thủy sản: 8%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân từ 15 - 20%/năm. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 10 - 12%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa từ 60 - 65%.

Về xã hội: Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khoảng 1 - 1,1%/năm. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm dưới 8 - 10%. Lao động qua đào tạo đạt 65 - 70%; giải quyết việc làm mới từ 15.000 - 17.000 lao động/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,5 - 2%/năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 50 - 60%.

Về môi trường: Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt trên 95% (trong đó, nước sạch đạt trên 90%).Ổn định độ che phủ rừng từ 57 - 58%; 95% các khu đô thị, 70% khu công nghiệp, các cụm công nghiệp và làng nghề có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn; 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Về xây dựng Đảng: 100% tổ dân phố, thôn, bản có tổ chức đảng, đảng viên. Bình quân hàng năm kết nạp trên 2.000 đảng viên. Phấn đấu không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Các chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ. Chương trình phát trin h tng kinh tế - k thut và phát trin công nghip.Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

>> Đồng chí Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy

(Trích Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP