Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

26/09/2020 - 12:15

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH HỒ XUÂN TRĂNG:

Cán bộ dân tộc được quan tâm cơ cấu vào cấp ủy các cấp

TTH - Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã diễn ra thành công trên khắp địa bàn của tỉnh. Tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nhiều cán bộ người DTTS đã trúng cử, tham gia cấp ủy. Điều đó cho thấy, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ người DTTS vươn lên khẳng định và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hồ Xuân Trăng

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có hướng dẫn tỷ lệ cấp ủy viên là người DTTS phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu đã chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ người DTTS vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới. Đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài. Sự quan tâm này góp phần tạo nguồn nhân lực cán bộ DTTS chất lượng cao cho vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.

Để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện công tác nhân sự bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch. Trong đó, chú trọng phát triển cán bộ là người DTTS.

Tại các địa phương vùng DTTS và miền núi của tỉnh đã chú trọng đến tỷ lệ cán bộ DTTS tham gia cấp ủy. Đối với các huyện Nam Đông, A Lưới, qua phân tích, đánh giá chất lượng cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều tăng hơn so với nhiệm kỳ qua.

Đối với huyện A Lưới, số người DTTS tham gia cấp ủy cấp xã là 231/256, đạt tỷ lệ 90,23%; tỷ lệ người DTTS tham gia cấp ủy huyện là 26/41, đạt 63,41%.

Ở huyện Nam Đông, cấp xã có tỷ lệ người DTTS tham gia cấp ủy là 94/239, đạt 39,33%; tỷ lệ người DTTS tham gia cấp ủy huyện là 15/39, đạt 34,09%. Riêng các địa phương có người DTTS ở các huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà, cấp ủy viên là người DTTS được cơ cấu phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Để đạt được kết quả đó, các cấp ủy Đảng đã luôn quan tâm, chăm lo công tác cán bộ là người DTTS, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ người DTTS. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cũng như thực hiện chủ trương phát huy sức mạnh đoàn kết giữa các dân tộc và tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ vậy, nguồn cán bộ là người DTTS đáp ứng được yêu cầu đề ra, nhất là tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều này cho thấy, cấp ủy các cấp luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu bình đẳng, đoàn kết dân tộc, tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo công tác này. Qua đó, đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực và hiệu quả để xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ người DTTS có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới 2020-2025 cũng đã đề cập đến vấn đề quan tâm, chăm lo công tác cán bộ là người DTTS.

Công tác cán bộ người DTTS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Do vậy, cấp ủy các cấp và lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cần thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với công tác cán bộ DTTS, thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ DTTS theo chức danh cán bộ, công chức phù hợp từng vị trí việc làm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS theo hướng chuyên sâu. Hàng năm, mở các khóa đào tạo cán bộ DTTS các cấp phát triển cả về số lượng và chất lượng theo hướng liên kết đào tạo tại địa phương. Đồng thời, bố trí và sử dụng cán bộ DTTS đảm bảo yêu cầu phát triển liên tục, bền vững, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi của tỉnh.

BÁ TRÍ (ghi)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP