05/11/2015 - 14:37

Cần chú trọng chất lượng

TTH - Thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có những bước phát triển đáng kể, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hiện đại hoá đất nước. Để đạt được điều này, chúng ta không thể không nói đến lĩnh vực đầu tư xây dựng - một lĩnh vực hầu như có trong tất cả các ngành, các địa phương. 

 
 Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định số 1221/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh
Từ năm 2010 đến năm 2015, Thanh tra tỉnh đã triển khai 54 cuộc thanh tra trách nhiệm và thanh tra kinh tế - xã hội, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 14,7 tỷ đồng; trong đó có 02 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Việc thanh tra, kiểm tra những vấn đề trong lĩnh vực này hoàn toàn là một yêu cầu thiết yếu của xã hội hiện nay, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, giữ gìn kỷ cương phép nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm ngân sách của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Qua thanh tra, kiểm tra giúp phát hiện những sơ hở, bất cập, chưa hợp lý trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

Hầu hết, các cuộc thanh tra nêu trên luôn có công tác thanh tra lĩnh vực đầu tư xây dựng và góp phần không nhỏ trong việc xử lý thu hồi về kinh tế. Với nhiều cuộc thanh tra, việc xử lý thu hồi về kinh tế hầu như 100% thuộc lĩnh vực này. Các nội dung kết luận, việc thực hiện các quyết định xử lý thu hồi trong lĩnh vực này đều có tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả và đạt tỷ lệ cao, rất ít trường hợp kéo dài hoặc không thực hiện.
Qua thanh tra, các vấn đề thường được phát hiện là việc thay đổi, hiệu chỉnh so với hồ sơ thiết kế ban đầu trong quá trình thi công; thi công chậm so với tiến độ; thời gian nghiệm thu, quyết toán kéo dài hơn so với quy định; chủ đầu tư thường có nhiều thiếu sót về trình tự thủ tục; lập và thanh toán khối lượng thi công không đúng thực tế; tính thừa khối lượng thanh toán;…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên, liên tục và có tính hậu kiểm. Vì vậy, không phát hiện kịp thời những sai phạm; khó khăn trong quá trình kiểm tra, đánh giá... Để hoàn thành một dự án đầu tư phải tốn nhiều nhiều thời gian, liên quan nhiều đối tượng; tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, nguồn nhân lực và thời gian có hạn, số lượng công trình nhiều, các máy móc, thiết bị hỗ trợ cho việc kiểm tra còn đơn sơ, việc giám định còn phụ thuộc... Các chế tài chưa đủ mạnh nên chưa thể hiện được tính nghiêm minh.
Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, cần định hướng, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, nghiên cứu các văn bản quy định. Đây là công việc quan trọng, nó có tính chất định hướng xuyên suốt trong quá trình thanh tra. Từ mục đích, yêu cầu, nội dung đã được định hướng, chúng ta tiến hành nghiên cứu, nắm bắt các văn bản pháp quy. Điều này giúp quá trình tiến hành thanh tra được thuận lợi và ít hao phí thời gian hơn; Chú ý công tác xây dựng đề cương yêu cầu báo cáo. Việc xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo quyết định rất lớn đến tiến độ của quá trình thanh tra, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả trong công tác. Quá trình thanh tra thường được thực hiện với thời kỳ thanh tra nhiều năm gồm rất nhiều đối tượng và sẽ có rất nhiều dự án đầu tư xây dựng được thực hiện trong thời kỳ đó, nên việc kiểm tra hết tất cả các dự án là điều không thể. Vì vậy, để quá trình thanh tra, kiểm tra đạt kết quả cao, phải có sự nhìn nhận, cân nhắc và định hướng ngay từ ban đầu. Công tác khảo sát và xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo là vấn đề cần được chú trọng trong công tác này.
Mặt khác, công tác chuẩn bị kinh phí, phương tiện. Đây là một trong những điều kiện cần thiết để Đoàn Thanh tra thực thi công vụ. Nếu chuẩn bị tốt công đoạn này sẽ hạn chế được các vấn đề phát sinh, gây phiền hà đồng thời giúp cho việc thu thập thông tin, tài liệu, xử lý thông tin của Đoàn Thanh tra được nhanh nhạy, chính xác, có độ tin cậy cao hơn.
Một vấn đề không kém phần quan trọng là công tác xây dựng kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra. Kế hoạch tiến hành thanh tra là thể hiện phương án để Đoàn Thanh tra triển khai lực lượng thực hiện quyết định thanh tra. Để thực hiện quyết định thanh tra có hiệu quả, kế hoạch thanh tra phải cụ thể được mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; phải xác định rõ đối tượng, những trọng tâm, trọng điểm, bố trí lực lượng tiến hành và phương pháp tiến hành; chế độ báo cáo; thời hạn kết thúc cuộc thanh tra. Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt phải được phổ biến đến các tổ, nhóm, thành viên Đoàn Thanh tra.
Việc thực hiện các nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra là một quá trình trong bước trực tiếp thanh tra. Bước trực tiếp thanh tra, kiểm tra là bước quyết định chất lượng cuộc thanh tra, do đó phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu mang tính nguyên tắc trong quá trình thu thập, xác minh thông tin, tài liệu; Lưu ý khác, theo dõi, xử lý sau thanh tra, tăng cường pháp chế. Theo dõi, xử lý sau thanh tra không thuộc quy trình thực hiện cuộc thanh tra, tuy nhiên đây là một công đoạn không kém phần quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả cho công tác thanh tra. Việc theo dõi, xử lý sau thanh tra nếu được thực hiện tốt sẽ tăng tính kỷ cương cho công tác thanh tra; tăng tính pháp lý cho kết luận thanh tra và các quyết định xử lý, các kiến nghị của cơ quan thanh tra. Qua đó, tăng thêm tính phối hợp của đối tượng thanh tra với Đoàn Thanh tra.
Đầu tư xây dựng là một lĩnh vực rộng lớn và nhạy cảm, nó liên quan, ảnh hưởng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Với tốc độ phát triển nhanh của các công trình xây dựng như hiện nay thì công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này cần có một sự quan tâm nhất định.

Huỳnh Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP