01/10/2015 - 14:32

Cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ

TTH - Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nêu rõ: “Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai đồng bộ. Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ đã được cụ thể hoá thành quy định, kế hoạch để thực hiện. Thực hiện tốt phân công, phân cấp quản lý cán bộ; dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách cán bộ; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tập trung chăm lo, củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên từng bước đi vào thực chất. Công tác kết nạp đảng viên mới có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, đáp ứng kịp thời các yêu cầu xây dựng Đảng.”

Học viện Hành chính cơ sở miền Trung trao chứng chỉ chuyên viên chính cho các học viên. Ảnh: Thái Bình

Tuy nhiên theo tôi, chúng ta đã có nhiều nỗ lực trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, song số cán bộ, công chức chưa được đào tạo, bồi dưỡng, chưa đạt chuẩn vẫn còn không ít. Do vậy, đội ngũ cán bộ không đồng đều, năng lực thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, chưa chủ động và sáng tạo trong công việc.

Để có được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ. Trong đó, chú trọng và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khắc phục tư tưởng hẹp hòi, khép kín, cục bộ địa phương.
Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, nhất là cấp chiến lược; kết hợp xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh, cán bộ lãnh đạo trong lực lượng vũ trang, cán bộ nghiên cứu khoa học, đội ngũ chuyên gia đầu ngành; đổi mới quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Thực hiện nghiêm việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh, đưa vào quy hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng theo quy hoạch.
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính; coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ. Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, đưa công tác này trở thành nề nếp, thường xuyên. Chọn những cán bộ trẻ, được đào tạo có hệ thống, phẩm chất tốt, có triển vọng phát triển, được đưa vào dự nguồn, tham gia lãnh đạo ở cấp dưới để rèn luyện, thử thách.
Tạo chuyển biến sâu sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong thực hiện chiến lược cán bộ giai đoạn mới. Củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt của hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Chú trọng đào tạo nhân tài để từng bước đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, CNH-HĐH và chủ động hội nhập quốc tế.
Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng, đoàn thể từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có phong cách làm việc khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH Quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là trong thanh niên nông thôn, người có đạo, dân tộc thiểu số, doanh nhân.
Trong đó, chú trọng vào rà soát quy hoạch, kiện toàn bộ máy, cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đối với những cán bộ yếu, không đủ năng lực sẽ triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng cần tiếp tục được đề cao, chú trọng phê bình, tự phê bình; kiểm tra thực hiện các nghị quyết của Đảng tại cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như cán bộ, đảng viên; cập nhật những kiến nghị từ thực tế, phát hiện, uốn nắn những sai phạm; nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng thực sự TS-VM, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Trong công tác cán bộ, cần bám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 - mấu chốt là nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trọng tâm của thực hiện Chỉ thị số 03 là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Do vậy, theo tôi, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tập trung bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của T.W, nhất là có giải pháp để nêu cao tinh thần trách nhiệm ở mọi lĩnh vực.
Tiếp tục chú trọng gắn thực hiện Chỉ thị 03 với khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém theo NQT.W 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng, với việc kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức hàng năm. Ở đó, cần có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng người phụ trách đối với lĩnh vực này để có sự chuyển biến rõ nét và đồng bộ.
Gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế, chính sách. Thực hiện tốt chính sách cán bộ giúp cán bộ yên tâm công tác, toàn tâm, toàn ý, hoàn thành tốt công việc được giao. 

Đỗ Hữu Hóa

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP