Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

02/03/2017 - 08:10

Chất lượng môi trường nước trên sông Hương năm 2016

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại Trạm Quốc gia quan trắc môi trường nước tự động, cố định trên sông Hương (phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) năm 2016 như sau:

1. Giá trị thông số pH trung bình (TB) các tháng trong năm 2016 biến thiên từ 5,96 đến 7,45, trong đó pH thấp nhất vào tháng 11 và cao nhất vào tháng 4. Giá trị trung bình năm 2016: 6,52.

2. Giá trị DO TB các tháng trong năm biến thiên liên tục, cao nhất vào ngày tháng 5(8,24 mg/l), thấp nhất vào tháng 01(5,71 mg/l). Giá trị trung bình năm 2016: 6,75 mg/l.

3. Giá trị nhiệt độ TB các tháng trong năm biến thiên từ 22,15oC đến 32,92oC, cao nhất vào tháng 7 và thấp nhất vào tháng 02. Giá trị trung bình năm 2016: 27,77oC.

4. Giá trị TDS TB các tháng trong năm 2016 biến thiên liên tục, cao nhất vào tháng 5(35,68 ppm), thấp nhất vào tháng 12 (20,66 ppm). Giá trị trung bình năm 2016: 28,39 ppm.

5. Giá trị TSS TB các tháng trong năm 2016 có giá trị cao nhất vào tháng 5 (142,36 mg/l), thấp nhất vào tháng 4 (4,42mg/l). Giá trị trung bình năm 2016: 45,38 mg/l.

6. Giá trị TB Nitrat các tháng trong năm 2016 có giá trị biến thiên từ 0,09-1,78 mg/l. Giá trị trung bình năm 2016: 0,51 mg/l.

7. Giá trị độ đục TB các tháng trong năm 2016 biến thiên liên tục, cao nhất vào tháng 5 (132,76 NTU), thấp nhất vào tháng 02 (4,59 NTU). Giá trị trung bình năm 2016: 59,57 NTU.

Về cơ bản, các chỉ tiêu quan trắc tại Trạm Quốc gia quan trắc môi trường nước tự động, cố định trên sông Hương trong năm đều đạt QCVN 08-MT: 2015/BTNMT. Chất lượng nguồn nước sông Hương qua các ngày trong năm đảm bảo cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có qua xử lý).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tình Thừa Thiên Huế

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP