Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

27/08/2019 - 14:45

Chỉnh đốn Đảng hiện nay, Bác Hồ đã căn dặn 50 năm trước

PGS,TS Nguyễn Thế Thắng phân tích, trong Di chúc để lại năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn, việc trước hết phải làm là chỉnh đốn Đảng, gắn với phương thức lãnh đạo nêu gương, nói đi đôi với làm. PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà nhận định, thực hiện chỉnh đốn Đảng liên tục 50 năm qua khiến Đảng vẫn luôn vững mạnh, giữ vai trò lãnh đạo duy nhất…

PGS,TS Nguyễn Thế Thắng

Chỉnh đốn Đảng gắn với trách nhiệm nêu gương

Bàn về việc xây dựng Đảng theo Di chúc của Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), PGS,TS Nguyễn Thế Thắng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) lưu ý, Di chúc là văn bản đầu tiên trong tổng kết lý luận, thực tiễn lãnh đạo, xây dựng Đảng có nội dung khẳng định “Đảng ta là một Đảng cầm quyền”. Từ đó, Bác nêu ra nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền: Đảng là người lãnh đạo, đồng thời là người đày tớ trung thành của nhân dân: "Đảng ta là một đảng cầm quyền… Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

TS Thắng phân tích, luận điểm này của Bác là sự vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận Mác-Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân và của Đảng Cộng sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Bác diễn giải nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chế độ xã hội mới – chế độ dân chủ sau khi cách mạng tháng Tám thành công nghĩa là, “ở nước ta Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên  đều phải là đày tớ trung thành của nhân dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự nhân dân”.

Phát huy dân chủ, theo đó, là đến giờ vẫn là nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng. Tại Đại hội XII, Trung ương Đảng vẫn khẳng định, tiếp tục phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến.

PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng cũng nhận định, trong Di chúc, Hồ Chí Minh đã chỉ ra một vấn đề có tính quy luật trong xây dựng và phát triển Đảng: Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong số 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này, được Đảng vạch ra tại Đại hội XII.

Cụ thể, văn kiện Đại hội Đảng thể hiện: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Triển khai nhiệm vụ này, đến hội nghị Trung ương 4, Ban chấp hành Trung ương cụ thể hoá mục tiêu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ban chấp hành Trung ương cũng quán triệt triệt để những bài học Bác đã để lại, khẳng định nêu gương, nói đi đôi với làm là phương thức lãnh đạo nhân văn và hiệu quả nhất của Đảng để giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng cầm quyền. Trung ương đã ban hành Quy định số 08 năm 2018 trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

“Bác khẳng định, cán bộ lãnh đạo càng cao càng cần phải làm gương mẫu nhất trước đảng viên và nhân dân thì với Quy định 08, Đảng đã quy định cụ thể để điều chỉnh hành vi, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đội ngũ cán bộ cao nhất của Đảng. Sự gương mẫu của các uỷ viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương sẽ lôi cuốn theo sự gương mẫu của toàn thể cán bộ, đảng viên đi đầu trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” – TS Thắng phân tích.

Nửa thế kỷ chỉnh đốn để Đảng vẫn vững mạnh

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cũng đi sâu phân tích nội dung tư tưởng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Bác, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề vận dụng tư tưởng của Người vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà khái quát, nửa thế kỷ thực hiện Di chúc, đặc biệt trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng luôn luôn thấm nhuần và thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Đảng luôn nhận thức vận mệnh của dân tộc không tách rời vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh là điều kiện quyết định cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trong sạch và vững mạnh là yêu cầu nội tại của bản thân Đảng với tư cách là người chịu trách nhiệm trước lịch sử của dân tộc. Đảng lãnh đạo xã hội nhưng Đảng không tách khỏi đời sống xã hội, không đứng trên nó mà ở trong nó. Điều đó có nghĩa là với tư cách là người lãnh đạo, dẫn đường, trong quá trình vạch đường cho xã hội và đất nước phát triển, Đảng sẽ phải chịu sự tác động của quá trình phát triển ấy của xã hội. Theo đó, Đảng coi việc thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới, trở nên trong sạch, vững mạnh để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu như là một nhiệm vụ sống còn của chính mình.

Qua mỗi kỳ Đại hội, từ Đại hội VI (năm 1986) tới nay, các văn kiện của Đảng đều quán triệt tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên cấp bách, thường xuyên tự đổi mới đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

“Nhờ đó, Đảng vẫn vững mạnh, lãnh đạo đất nước vượt qua những cam go, thử thách của lịch sử, trước những thay đổi hết sức phức tạp của thời cuộc. Hiện nay, Việt Nam vẫn đạt được nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao (7,08%) với chế độ chính trị ổn định, với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất, với uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Điều đó minh chứng cho sự vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính đúng đắn của việc thực hiện theo Di chúc của Bác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nửa thế kỷ qua” – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.

Trong bối cảnh hiện nay, theo PGS.TS Hà, việc cần phải làm trước tiên vẫn là chỉnh đốn Đảng, tập trung theo những chỉ dẫn chủ yếu Bác đã chỉ ra. Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đó là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, kiểm điểm thường xuyên, thẳng thắn, liên hệ theo trách nhiệm, công việc với từng cán bộ, Đảng viên.

Đó là phát huy dân chủ thực sự trong Đảng. Đổi mới và thực hiện thực chất, thực tế, thiết thực việc lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Mặt khác, phải kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện phi đạo đức, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP