Phong Điền: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Phong Điền phấn đấu đến năm 2025 giảm xuống còn 533 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,79%.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP