Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Niềm vui từ những ngôi nhà đồng đội

Thượng úy Trần Văn À tâm sự: Do đặc thù đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tôi thường xuyên phải công tác xa nhà.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP