Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Hơn 1.350 thanh niên lên đường nhập ngũ vào năm 2020

Năm 2020, toàn tỉnh sẽ tuyển chọn và gọi 1.351 thanh niên lên đường nhập ngũ

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP