Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập lớn

Chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, hàng trăm chiến sĩ dự bị động viên được huy động.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP