Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Các cơ sở bảo trợ xã hội duy trì chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng

Có 15/23 cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn đang hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP