Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Tạo sự đồng thuận, thống nhất khi điều chỉnh địa giới và thành lập đơn vị hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, việc tổ chức triển khai thực hiện phải bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định của Trung ương.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP