Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

200 học viên được giới thiệu về chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh; các chuyên đề về ứng dụng CNTT cơ bản.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP