ClockThứ Hai, 02/11/2015 14:41

Kết quả từ giám sát phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể

TTH - Trong những năm qua, vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể đối với công tác giám sát, phản biện luôn được Đảng coi trọng, xem đây là nhiệm vụ và yêu cầu trọng tâm cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong giai đoạn cách mạng mới.

Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ra Quyết định số 217-QĐ/TW về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội,khẳng định hơn nữa quyền, trách nhiệm và các quy định cụ thể trong thực hiện cơ chế giám sát phản biện của mặt trận và các đoàn thể.

Tiến hành giám sát chính sách người có công tại phường Vĩnh Ninh. Ảnh: Hào Vũ

Sau khi có Quyết định của Bộ Chính trị, với sự tham mưu của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và tổ chức Hội nghị triển khai Hướng dẫn 03-HD/TU, của Ban TVTU về quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện, cán bộ chủ chốt MTTQ, các đoàn thể các cấp. Qua gần 2 năm thực hiện, bước đầu đã cơ bản đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

 MTTQ Việt Nam và tất cả các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã nghiêm túc tổ chức triển khai quán triệt Quyết định 217 cho cán bộ chủ chốt của hệ thống mình đến tận cơ sở; phối hợp thống nhất xây dựng và thực hiện chương trình giám sát, phản biện năm 2014, 2015; phân công cụ thể trách nhiệm từng tổ chức trong việc thực hiện.

Đối với nhiệm vụ giám sát, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong năm 2015 theo hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh; hướng dẫn đơn vị trực thuộc cấp huyện lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực, thống nhất với chính quyền và xin ý kiến cấp ủy cùng cấp để xây dựng kế hoạch thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và các thành viên tổ chức giám sát việc huy động các nguồn lực trong Nhân dân tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới, giám sát việc triển khai xây dựng và giải ngân kinh phí hỗ trợ theo QĐ 48/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Công tác giám sát được đẩy mạnh thực hiện thông qua các Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường, thị trấn; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân ở cơ sở; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn; giám sát đầu tư của cộng đồng. 

Việc thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội được tiến hành theo các quy định tại Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng được MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; qua tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; qua quá trình tham gia chuẩn bị cho thành công Đại hội Đảng các cấp. Đã tích cực phối hợp tổ chức hội nghị với hơn 150 vị là nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc và người dân tiêu biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Phối hợp đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự án Luật: Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND, Luật Tổ chức VKSND, Luật Tổ chức TAND,…

Tuy vậy, trước sự vận động của thực tiễn, việc tổ chức hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể hiện nay vẫn còn không ít khó khăn, lúng túng. Một số đoàn thể còn chủ yếu nặng về công tác tuyên truyền, chưa xây dựng chuyên sâu các nội dung cần thực hiện giám sát, phản biện dài hạn, còn thiếu đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Thường trực cấp ủy trực tiếp qua Ban Dân vận cấp ủy.

ĐểQuyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” ngày càng đi sâu vào cuộc sống một cách hiệu quả, MTTQ và các đoàn thể ngày càng phát huy hơn vai trò của mình trong thực hiện chức năng giám sát phản biện theo cơ chế và luật định, cần nhiều hơn nữa sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, sự nỗ lực hết mình của các đoàn thể.

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các dòng họ ở Hương Thủy cố gắng để không còn hộ nghèo

Thống kê của Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững (GNBV) TX. Hương Thủy, hiện trên địa bàn còn 314 hộ nghèo; trong đó, số hộ nghèo không có khả năng lao động là 176 hộ. Thành viên trong các hộ nghèo này là các đối tượng yếu thế.

Các dòng họ ở Hương Thủy cố gắng để không còn hộ nghèo
Return to top