ClockThứ Tư, 26/08/2015 14:44

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước

TTH - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Tổ chức Nhà nước (nay là ngành Nội vụ), ông Cái Vĩnh Tuấn, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đã có cuộc trao đổi với Báo Thừa Thiên Huế. Ông khẳng định:

Sở Nội vụ thường xuyên phối hợp với Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức. (Trong ảnh: Trao chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng quản ký Nhà nước, khóa I, năm 2015). Ảnh: Anh Phong

 

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành Nội vụ tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành đã tham mưu những chủ trương, giải pháp xây dựng bộ máy Nhà nước đáp ứng yêu cầu của cách mạng qua mỗi thời kỳ, đồng thời, trực tiếp tham gia giải quyết nhiều công việc cụ thể, đột xuất do Đảng, Nhà nước giao trong lĩnh vực nội vụ, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Kết quả lớn nhất của ngành là đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức theo hướng giảm dần đầu mối và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Mặt khác, tham mưu UBND tỉnh quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đảm bảo tinh gọn, hợp lý; tham mưu xây dựng đề án vị trí việc làm, phân bổ biên chế; tuyển dụng, quản lý, sử dụng CCVC. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được quan tâm đúng mức. Không ngừng rà soát, đơn giản các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.
Lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh được nhiều người dân trông đợi và đánh giá là có chuyển biến khá rõ. Tuy nhiên, thực tế kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Kế hoạch thực hiện lĩnh vực này mà ngành sẽ triển khai sắp tới như thế nào - thưa ông?
Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tập trung tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm và kế hoạch CCHC giai đoạn 2011- 2015 để tổ chức triển khai rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của CBCCVC trên địa bàn. Qua kiểm tra, theo dõi cho thấy, kết quả thực hiện công tác CCHC và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, bất cập như việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm... Vì vậy, Sở Nội vụ đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đó là: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo liên quan của UBND tỉnh đến từng CBCCVC trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác CCHC; tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá CCVC hàng năm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ để sắp xếp lại bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; tích cực triển khai kế hoạch khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh và Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác CCHC ở cấp sở, cấp huyện. Trước hết, khẩn trương sơ kết, rút kinh nghiệm việc đánh giá thí điểm tại 7 đơn vị trong thời gian qua để triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.
Để thực hiện có hiệu quả các chương trình KT-XH của tỉnh, việc tham mưu cho UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ phù hợp là hết sức quan trọng. Vậy xin ông cho biết thực trạng hiện nay và nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới?
Hiện nay, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ở tỉnh ngày càng đi vào nề nếp; việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập như việc sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ của một số ngành ở cấp tỉnh, cấp huyện còn chậm; một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa nghiêm túc, hiệu quả công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; việc sắp xếp, bố trí cán bộ có lúc, có nơi còn chưa hợp lý; việc đào tạo, bồi dưỡng còn nặng về lý thuyết, thiếu phần thực hành để trang bị những kỹ năng cần thiết cho CBCC trong quá trình thực thi công vụ...
Để khắc phục tình trạng nêu trên, trong thời gian tới, ngành Nội vụ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu. Cụ thể, tiếp tục tham mưu kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh giản, hợp lý và vận hành ngày càng hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo phân cấp của UBND tỉnh. Tập trung xác định rõ cơ cấu ngạch công chức và vị trí việc làm của viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tiến tới xây dựng hợp lý số lượng biên chế trong từng cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nền công vụ tại địa phương. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, nhất là đội ngũ công chức cấp xã, công chức ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ, nhất là kỹ năng hành chính.
Thưa ông, để làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới, ngành Nội vụ tỉnh đặt ra những nhiệm vụ gì?
Trong thời gian tới, ngành Nội vụ tỉnh sẽ tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, nhất là CCHC trong các lĩnh vực trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; tham mưu triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở. Rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; làm tốt công tác cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức một cách toàn diện; nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức tuyển dụng CCVC đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về CBCCVC; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ CBCCVC trong hoạt động công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, thi đua, khen thưởng, văn thư - lưu trữ, quản lý công tác hội, công tác thanh niên… bảo đảm phù hợp với bối cảnh hội nhập của đất nước, địa phương.
Cuối cùng, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Nội vụ, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ, công chức của ngành Nội vụ qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành không ngừng phát triển về mọi mặt, phát huy năng lực và sức sáng tạo, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các đồng chí để ngành Nội vụ phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh và phồn vinh.
Xin cám ơn ông !

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hai phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Vân khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Vân để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng
Nhiều thành phố có chỉ số tia cực tím rất cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 1/4, nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ.

Nhiều thành phố có chỉ số tia cực tím rất cao
Làm rõ đối tượng cưỡng dâm

Tối 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế bắt tạm giam đối với Châu Văn T. (SN 1998), trú tại phường Phú Thượng (TP. Huế) vì có hành vi cưỡng dâm.

Làm rõ đối tượng cưỡng dâm
Return to top