Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Phải xác định tư tưởng vững vàng

Bác Hồ đã từng dạy: "Thắng không kiêu, bại không nản" là bài học để mọi người tự xem xét với bản thân.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP