Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Để miễn nhiệm, từ chức trở thành “văn hóa”

Vấn đề “miễn nhiệm” và “từ chức” là những nội dung thường xuyên được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP