Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP