Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/10/2021 - 08:10

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2021)

Chủ động tham mưu, tạo chuyển biến mới

TTH - 91 năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) trong toàn tỉnh luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn (ngoài cùng, bên phải) trao quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh đoàn

Bám sát nhiệm vụ chính trị

Nhìn lại chặng đường qua, ngành TCXDĐ từ tỉnh đến cơ sở gặp không ít khó khăn, thử thách, song với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, đội ngũ làm công tác TCXDĐ các cấp luôn trung thành với Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ; làm tốt công tác tham mưu, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng lớn mạnh.

Năm 1930, từ một chi bộ liên huyện có 3 đảng viên, đến nay, toàn tỉnh có 602 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 54.000 đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh không ngừng nâng lên.

Hiện nay, đội ngũ làm công tác TCXDĐ trong toàn tỉnh đã và đang tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm, tích cực tham mưu các cấp ủy Đảng để đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng đi vào cuộc sống. Một trong những vấn đề quan trọng đặt ra là, tham mưu các cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Phong Điền, Phú Vang, Nam Đông… được đánh giá là những địa phương đi đầu trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ. Liên tục thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ nhằm tăng cường sức mạnh cho các tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém.

“Tất cả cán bộ sau khi luân chuyển đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, bám sát cơ sở, đóng góp rất quan trọng trong lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Số cán bộ được điều động, luân chuyển trưởng thành hơn từ cơ sở. Từ đó, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn, năng lực quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm và được bố trí vị trí cao hơn. Trong đó, có cán bộ tham gia Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND và UBND huyện”, ông Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền cho biết.

Từ sự tích cực tham mưu của đội ngũ làm công tác TCXDĐ từ tỉnh đến cơ sở trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đã tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phù hợp hơn với cơ quan, địa phương, đơn vị.

“Tính đến ngày 1/6/2021, toàn tỉnh có 694 đơn vị sự nghiệp (giảm 86 đơn vị so với cuối năm 2015). Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2021 là 24.535 người (giảm 3.038 người so với năm 2015). 7 cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh (giảm 1 cơ quan), tổng số đầu mối trực thuộc là 24 (giảm 12 đầu mối trực thuộc). 45 đơn vị cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện (không thay đổi). Số lượng cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc, đầu mối trực thuộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh là 32 đơn vị (giảm 18 đơn vị)…”, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Quang Bằng chia sẻ.

Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình, nhiều cán bộ, công chức tích cực, chịu khó tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác. Điều đó đã tác động tích cực đến khả năng triển khai thực hiện và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Trước những thuận lợi và khó khăn, toàn ngành TCXDĐ của tỉnh xác định, tiếp tục phấn đấu, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tương đương cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2021 - 2026 và định hướng đến năm 2030; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2025; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025; các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy hoạch các đơn vị nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương. Cán bộ làm công tác tổ chức tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, mỗi một cán bộ làm công tác TCXDĐ cần phải chịu khó đọc, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của Trung ương để tham mưu cho các cấp ủy Đảng thật tốt. Đó cũng là cách để đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức khắc phục tồn tại, hạn chế của mình lâu nay. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức bộ máy, nhất là chú trọng đến khâu hậu giám sát để tạo sự chuyển biến mới trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ làm công tác TCXDĐ”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn khẳng định.

Bài, ảnh: Phong Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP