Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

14/07/2016 - 14:29

Chủ tịch nước: Cần dự báo đúng tình hình nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước yêu cầu cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng nay (14/7), tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo cấp quốc gia quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng về Bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội thảo

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Cùng dự có các ông: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII trên cơ sở tổng kết cả chặng đường đối mới 30 năm qua và nhiệm kỳ 2011 - 2015, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế nhiệm kỳ tới.

Trong đó Văn kiện Đại hội XII của Đảng đề ra mục tiêu về quốc phòng, an ninh và xác định: "Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hoá dân tộc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội".

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Nghị quyết đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu về an ninh, quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghị quyết khẳng định phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc...

Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, việc tổ chức Hội thảo khoa học là một hoạt động thiết thực để quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần "tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nói chung và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nói riêng.

Hội thảo nhằm thảo luận, phân tích, luận giải, làm sáng tỏ thêm các quan điếm, đường lối, định hướng của Đảng; khẳng định những thành tựu, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu tổng quát và mục tiêu trước mắt, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp góp phần phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, nhưng cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh đó, nhận thức của một số cán bộ các cấp, các ngành về quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới chưa thật đầy đủ, sâu sắc.

Việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn thiếu những giải pháp mang tính chiến lược, tổng thể...

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học.

Chủ tịch nước đề nghị, các đại biểu cần làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức lý luận về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng thời phản bác có căn cứ khoa học những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang hiện nay.

Đặc biệt cần phân tích, làm rõ quan điểm, mục liêu, phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh; tập trung làm rõ những vấn đề mới trong nhận thức lý luận và định hướng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó phân tích, làm rõ các cặp quan hệ chiến lược, trọng tâm là: Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Vấn đề triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật lự, an toàn xã hội, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Khi đã ban hành Nghị quyết, yêu cầu đặt ra là phải sớm thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, các đề án, phương án, kế hoạch thực hiện nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chủ tịch nước yêu cầu, sau hội thảo các sản phẩm của Hội thảo cần được tồng hợp, báo cáo đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị tham gia Hội thảo cần tổ chức nghiên cứu kết quả Hội thảo phục vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác và phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các trường, học viện Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Nghiên cứu, chắt lọc kết quả Hội thảo để thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, góp phần phổ biển, giáo dục những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới, cơ sở lý luận - thực tiễn về bảo đảm quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP