Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

17/09/2016 - 14:14

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp

Chủ tịch nước mong muốn Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp

Sáng nay (17/9), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ nhất thảo luận, cho ý kiến về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, thực hiện chủ trương “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp...” đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 343, ngày 13/8/2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 19 đồng chí.

Thay mặt lành đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã được Bộ Chính trị phân công làm thành viên Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục phát huy kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo các nhiệm kỳ trước đây; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối do Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch nước cho biết, dự thảo được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được nêu nêu trong Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2016 trình Bộ Chính trị cho ý kiến tại phiên họp ngày 30/3/2016. Đồng thời cập nhật các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại phiên họp về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, Dự thảo đã được Văn phòng Ban Chỉ đạo gửi lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện trình Ban Chỉ đạo. Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát kỹ các nhiệm vụ cụ thể, đối chiếu với yêu cầu cải cách tư pháp tại cơ quan, tổ chức mình, tham gia ý kiến đóng góp nhằm bảo đảm tính thiết thực, khả thi của các nhiệm vụ cải cách tư pháp từ nay đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 49. 

Chủ tịch nước nêu rõ, các nội dung thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ do Bộ Chính trị giao.

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 -2020.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP