Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

05/11/2022 - 06:30

Chuyện bảo vệ và xây dựng

TTH - Bảo vệ nền tảng tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết (NQ) 35 của Bộ Chính trị có nội dung rất toàn diện, từ bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đến bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng; từ bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ Nhân dân đến bảo vệ sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; từ bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc đến bảo vệ công cuộc hội nhập quốc tế, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đại hội XIII của Đảng xác định “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Ảnh: TTXVN

Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ xây dựng Đảng được Đại hội XIII của Đảng hết sức quan tâm, đưa thành quan điểm chỉ đạo đầu tiên trong văn kiện. Đó là "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”. 

Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là yêu cầu cấp thiết của mỗi cán bộ đảng viên. Từ đó, củng cố và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.

Cán bộ, đảng viên và người lao động (CBĐVNLĐ) Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh là lực lượng quan trọng ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp (DN) trọng yếu, là người trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Vệc nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ CBĐV trong khối luôn được quan tâm.

Xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các NQ, chỉ thị của Đảng có vai trò hết sức quan trọng, nhằm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động. Theo báo cáo hàng năm, trên 95% đảng viên được tham gia học tập, nghiên cứu NQ và trên 80% quần chúng, người lao động tại Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh được học tập, tuyên truyền về NQ của Đảng.

Theo đó, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp truyền đạt để trực tiếp triển khai, quán triệt chủ nghĩa Mác Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện các chỉ thị, NQ của cấp trên. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên theo dõi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBĐVNLĐ về những phát ngôn, chia sẻ, thể hiện quan điểm tại nơi làm việc cũng như trên mạng xã hội để kịp thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cá nhân.

Bên cạnh đó, xây dựng trang Thông tin điện tử cũng như trang fanpage của Đảng bộ Khối để tuyên truyền những tin bài tích cực, chính thống về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như phê phán đấu tranh với các thông tin xấu độc, chống phá của các thế lực thù địch. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về chủ nghĩa Mác Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh, NQ trong CBĐVNLĐ cho phù hợp, hiệu quả bằng việc tổ chức biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ dễ tuyên truyền; làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong tình hình mới; phát huy vai trò của báo chí truyền thông, các trang thông tin điện tử của các đơn vị, DN với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, cần phải xây dựng lực lượng rộng khắp hơn nữa, phối hợp lực lượng phải chặt chẽ, đồng bộ hơn, kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy xây dựng cho ta mạnh lên về mọi mặt là chính, nhất là giữ vững ổn định chính trị và định hướng XHCN; xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại. Chăm lo xây dựng nhân tố con người, nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên và người lao động trước tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, hội nhập.

Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta đi đến thắng lợi cuối cùng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đi lên CNXH là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Đảng và Nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường XHCN”.

PHẠM THANH BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP