06/06/2015 - 16:19

Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế: Xây dựng thành đơn vị tổng thầu chuyên nghiệp

TTH.VN - Ngày 6/6, Đảng bộ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, Công ty tập trung chuyển đổi mô hình từ Công ty 100% vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối (1/2011) và tiếp tục chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần tư nhân (2/2014) theo lộ trình của tỉnh; giá trị sản lượng bình quân hàng năm 1430 tỷ đồng; giá trị doanh thu bình quân hàng năm đạt 1324 tỷ đồng; nộp ngân sách 85 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân người lao động đạt 4 triệu đồng/người/tháng. Đảng ủy Công ty tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn tầm quan trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố xây dựng quốc phòng an ninh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục chiến lược kinh doanh “phát triển bền vững”, chủ động hội nhập, củng cố và phát huy sức mạnh toàn diện cả hệ thống “Công ty mẹ - Công ty con”, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng phát triển công ty thành đơn vị tổng thầu chuyên nghiệp, phấn đấu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách hàng năm tăng từ 5%-10%; ổn định sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập bình quân lao động tăng từ 10%/năm trở lên...

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP