Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

06/11/2021 - 06:15

KỶ NIỆM 104 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917-7/11/2021)

Cuộc cách mạng làm thức tỉnh triệu triệu người bị áp bức, bóc lột

TTH - Ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo giành thắng lợi, lập nên Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, mở đường cho các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.

V.I.Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột

Đập tan ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga, Cách mạng Tháng Mười Nga được nhìn nhận là đã làm rung chuyển thế giới khi lần đầu tiên, liên minh công - nông - binh dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng, lập ra Nhà nước Nga Xô viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga đánh dấu một mốc lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử nhân loại, là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Là sự bắt đầu của các cuộc cách mạng đi đến xóa bỏ ách bóc lột của giai cấp tư sản, địa chủ, phong kiến, đưa giai cấp vô sản từ giai cấp bị áp bức, bóc lột thành giai cấp lãnh đạo và làm chủ xã hội, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của xã hội.

Ảnh hưởng mạnh mẽ tới tiến trình lịch sử và cục diện thế giới, Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước, chỉ ra cho họ con đường đi tới thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản; mở ra một thời kì mới trong lịch sử đấu tranh giải phóng của Nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh... như V.I.Lênin từng nhận định, Cách mạng Tháng Mười đã mở đầu cho “một thời đại mới trong lịch sử loài người”, “một sự nghiệp mới mẻ sáng tạo ra một chế độ Nhà nước xưa nay chưa từng có”.

Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, Liên Xô đã giành được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, nhất là đã huy động được lực lượng vật chất và tinh thần đánh thắng liên minh các thế lực đế quốc trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, các thế lực phát xít tàn bạo trong Chiến tranh thế giới thứ hai, hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Ngày 7/11/2020, tại lễ kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov khẳng định, trong suốt thời gian qua, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn giữ nguyên giá trị như một trong những sự kiện vĩ đại nhất, mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử lớn lao, có ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Dưới sự lãnh đạo của chính Đảng tiền phong do lãnh tụ V.I.Lênin đứng đầu, quần chúng lao động Nga đã làm nên một sự kiện rung chuyển thế giới khi đánh đổ chế độ quân chủ chuyên chế, lập nên Nhà nước Xô-viết kiểu mới của những người nông dân, công nhân...

Hướng đến những mục tiêu tốt đẹp

Cách mạng Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng to lớn đến cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ: “Chỉ đi theo con đường cách mạng Tháng Mười, con đường duy nhất đúng đắn, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”.

Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), Đảng đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam.

Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.

Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp với những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga và điều kiện cụ thể của đất nước, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Sau hơn 30 năm đổi mới, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, không ngừng tiếp thu có chọn lọc, tận dụng phù hợp với giá trị của nền văn minh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Trong giai đoạn hiện nay, cách mạng xã hội chủ nghĩa đang gặp những khó khăn nhất định, các thế lực phản động đang ra sức chống phá CNXH rất quyết liệt, dưới nhiều hình thức.

Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tiếp tục con đường đi lên CNXH, thực hiện thắng lợi mục tiêu xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

NHẬT NGUYÊN (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP