22/12/2015 - 11:10

Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2016

TTH.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Hà Nội, trong đó khai mạc chính thức vào ngày 21/1/2016.

Tại hội nghị Trung ương 13 diễn ra từ ngày 14-21/12 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20-28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1/2016, khai mạc chính thức vào ngày 21/1/2016.

Cũng tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

dai hoi dang lan thu xii se khai mac vao ngay 21/1/2016 hinh 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (Ảnh: Vũ Duy)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn chỉnh dự thảo các Quy chế nói trên để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, thực hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội của Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhất trí giới thiệu ứng cử Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhất trí giới thiệu ứng cử Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

 

dai hoi dang lan thu xii se khai mac vao ngay 21/1/2016 hinh 1
Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (Ảnh: Vũ Duy)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn chỉnh các Báo cáo này và chuyển giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban: Văn kiện, Kinh tế - xã hội, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội XII và các cơ quan chức năng, tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại để bảo đảm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP