Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

19/06/2019 - 09:26

Đại hội XIII của Đảng sẽ giảm 5% số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện

Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII nêu rõ sẽ giảm khoảng 5% số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện.

Giảm khoảng 5% số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy

Tại buổi triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào sáng 18/6, ông Ngô Minh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng thông tin nhanh những nét mới và một số nội dung cần quan tâm của Chỉ thị này.

Theo đó, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII nêu rõ sẽ giảm khoảng 5% số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy...

Ông Ngô Minh Tuấn cho biết, Chỉ thị 35-CT/TW kế thừa có bổ sung 4 nội dung trong Chỉ thị 36-CT/TW (ban hành trước Đại hội XII của Đảng) và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương khóa XII phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cụ thể, về cơ cấu cấp ủy theo địa bàn, lĩnh vực, Chỉ thị thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu ban thường vụ.

Số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Về cơ cấu cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số trong cấp ủy, Chỉ thị 35-CT/TW định hướng phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên.

Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chỉ thị 35-CT/TW quy định rõ số lượng cấp ủy viên và ủy viên Ban thường vụ các cấp sẽ giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về quy trình nhân sự thực hiện theo quy định số 105 ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của cấp ủy có thẩm quyền và được cụ thể hóa để xây dựng quy trình mới đối với 2 đối tượng là nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy và nhân sự tái cử cấp ủy.

Thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại Đại hội

Chỉ thị 35-CT/TW cũng kế thừa, nhưng có điều chỉnh 3 nội dung trong Chỉ thị 36-CT/TW. Trong đó, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Cấp ủy cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chủ trương này ở cấp huyện; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác. Tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại Đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao; nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín...

Đại biểu đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối địa phương nhưng đổi mới cách phân bổ để bảo đảm thành phần, cơ cấu, giới tính, dân tộc hợp lý. Bên cạnh đó, tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng.

Không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả

Ông Ngô Minh Tuấn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí cần tuyên truyền thật tốt việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Khi tuyên truyền phải thể hiện quan điểm, định hướng công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,...

Các cơ quan báo chí có biện pháp chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức có dụng ý xấu và nhất là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép, xấu độc trên internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP