Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

03/02/2016 - 21:58

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016):

ĐẢNG LÀ MÙA XUÂN ĐẦY ƯỚC VỌNG

TTH.VN - “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng”. Có thể nói Đảng và mùa Xuân luôn hòa quyện. Bước vào đầu năm 2016, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hết sức vui mừng đón chào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa thành công tốt đẹp với niềm tin yêu và hy vọng mới. Tiếp đến Kỷ niêm 86 mùa Xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam và đón mừng năm mới Bính Thân, Nhân dân tỉnh ta cùng với đồng bào cả nước hân hoan “Mừng Đảng Mừng Xuân”. Đâu đây vang vọng âm vang khúc hát “Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời” ...

Ngày 03/02/1930 tại Hương Cảng -Trung Quốc, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn đã được hợp nhất với tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, hội nghị có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng đã thảo luận và thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình vắn tắt và Điều lệ vắn tắt. Kết quả đó đã phản ánh đúng quy luật phát triển khách quan, đáp ứng những nhu cầu cấp bách của xã hội, phù hợp với xu thế của thời đại.

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư trao Huy hiệu Đảng, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên lão thành. Ảnh: Anh Phong

Trước năm 1930 khi chưa có Đảng, cả dân tộc Việt Nam chìm đắm trong kiếp người lầm than nô lệ, dưới ách thống trị của thực dân xâm lược. Không cam chịu, Nhân dân ta đã vùng lên đấu tranh, các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra nhưng kết cục đều thất bại do thiếu một đường lối chính trị đúng đắn soi đường.

Các phong trào đấu tranh dưới ngọn cờ “Cần Vương”, cùng với các cuộc khởi nghĩa nông dân lấy hệ tư tưởng phong kiến làm nền tảng đã tỏ ra lỗi thời, bất lực trước các nhiệm vụ lịch sử. Các phong trào đấu tranh theo đường lối cải lương hay chủ trương bạo động dưới ngọn cờ của giai cấp tư sản dân tộc cũng nhanh chóng lộ rõ sự yếu kém, thất bại trước các đòi hỏi của thời đại.

Lúc này chỉ có phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân và các tầng lớp Nhân dân lao động khác dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là giành được những thắng lợi vẻ vang.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã chấm dứt sự khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam: Thời kỳ có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiền phong lãnh đạo. Với việc thông qua cương lĩnh chính trị, đề ra được mục tiêu và phương pháp đấu tranh cách mạng thích hợp đã khắc phục được những khó khăn, giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội, đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Đó là sự vận động, phát triển và thống nhất của phong trào cách mạng trong cả nước, của sự chuẩn bị tích cực, sáng tạo về chính trị, tư tưởng, và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, của sự đoàn kết nhất trí của các chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp và dân tộc.

 Sự lựa chọn đúng đắn con đường cách mạng Việt Nam, 86 năm qua gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Từ một người yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và cách mạng Tháng Mười, Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra rằng, bây giờ học thuyết nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin.  Bằng tầm nhìn chiến lược, Hồ Chí Minh xác định, con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam chỉ có thể là “con đường cách mạnh vô sản”. Và chỉ có chủ nghĩa Cộng sản mới cứu được nhân loại thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công đem lại tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên trái đất, niềm vui, hạnh phúc cho mọi người.

 Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đó cũng là sự phát triển cao và thống nhất của phong trào công nhân và phong trào yêu Việt Nam, được soi sáng bởi chủ nghĩa Mác- Lênin, hệ tư tưởng lý luận của giai cấp công nhân, vũ khí giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng toàn bộ xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”.

 Với cách mạng Việt Nam, sự ra đời của Đảng cộng sản là một minh chứng, một cơ sở lý luận khoa học, khẳng định rằng “Đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930”. Sự lựa chọn ấy trở thành bước ngoặt quyết định trong sự phát triển và không ngừng lớn mạnh của dân tộc ta, tạo ra những tiền đề và nhân tố quyết định quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 Là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Thừa Thiên Huế ra đời vào đầu tháng 4/1930 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức Cộng sản ở Thừa Thiên Huế: Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Qua 86 năm (1930 – 2016), đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức của các chặng đường lịch sử, góp phần tô thắm trang sử đấu tranh oanh liệt, thắng lợi vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Càng tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ trách nhiệm to lớn là tiếp tục làm cho Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp và của dân tộc, giữ vững vai trò lãnh đạo và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân. Chúng ta cần tiếp tục xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu; phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân; thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát huy truyền thống hào hùng và những kinh nghiệm mà chúng ta đã tích lũy được trong 86 năm có Đảng, Đảng bộ và Nhân dân Thừa Thiên Huế quyết tâm đoàn kết, triển khai Nghị quyết XII của Đảng và đưa Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, chúng ta tin tưởng rằng đến năm 2020 Thừa Thiên Huế sẽ xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân; cùng cả nước phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội ./-                            

                                                      

 

   PHAN CÔNG TUYÊN

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP