Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

27/01/2021 - 09:19

Dành phần lớn thời gian thảo luận các văn kiện Đại hội

TTH.VN - Sáng 27/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bước sang ngày làm việc thứ 3.

Tại Đại hội lần này, Đoàn đại biểu của tỉnh có bài tham luận gửi tới Đại hội với nội dung liên quan đến phát triển du lịch bền vững

Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội gồm 20 đại biểu (18 đại biểu chính thức của tỉnh và 2 đại biểu của Trung ương) do UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Trường Lưu làm Trưởng đoàn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Quốc Đoàn làm Phó đoàn.

Trong ngày này, Đại hội dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham dự Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các văn kiện của Đại hội.

Đó là tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; Kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; Đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII…

Theo các đại biểu, dự thảo văn kiện Đại hội đã đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021 - 2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể với những nội dung mới, quan trọng.

Dự thảo văn kiện Đại hội lần này cũng đã điều chỉnh, xác định rõ, chuẩn xác hơn mối quan hệ giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu của tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đồng thời bổ sung mối quan hệ mới giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Dự thảo văn kiện lần này cũng đã bổ sung, cụ thể hóa 3 đột phá chiến lược do Đại hội XI, XII của Đảng xác định cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Nhiều ý kiến tin tưởng, khi dân chủ được phát huy, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân được kết tinh trong văn kiện sẽ là cơ sở để Đại hội XIII đề ra được các quyết sách đúng đắn, đưa đất nước phát triển trong thời gian tới.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho biết: Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, một trong những khâu đột phá chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm là: "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế...”.

Để góp phần làm rõ vấn đề này, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh cũng đã có bài tham luận gửi tới Đại hội với nội dung “Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường”.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP