Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

09/05/2022 - 09:04

Đấu tranh với “căn bệnh” nguy hiểm từ bên trong

TTH - Hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số cán bộ, đảng viên gây nhiều tác hại cho công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nguy cơ hiện hữu

Đại hội Đảng XIII, khi đề cập những khuyết điểm hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã thẳng thắn chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sự suy thoái từ bên trong làm cho cán bộ, đảng viên mất dần các chuẩn mực của người đảng viên cộng sản, xa rời dần những nguyên tắc, quan điểm Mác-xít; suy giảm niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sự “tự chuyển hóa” cán bộ, đảng viên sẽ biến người tốt trở thành người hoài nghi rồi có thể trở thành phần tử chống đối Đảng, Nhà nước nếu không được ngăn chặn kịp thời. Khi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra ở tầm vĩ mô sẽ dẫn đến sự chuyển hóa làm chệch hướng mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã chọn.

Hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rõ nhất, phổ biến nhất hiện nay là nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nói không đi đôi với làm, trong hội nghị và ngoài hội nghị nói khác nhau, không nhất quán giữa nói và làm khi đương chức với lúc nghỉ hưu... Từ đó  “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao” - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức ngày 9/12/2021.

Điều nguy hiểm là những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” âm thầm, khó nhận diện, diễn tiến từ từ khi chưa đến mức công khai đối lập. Ở mức độ thấp, bắt đầu từ sự hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị. Mức độ cao hơn, chủ thể sẽ chủ động hơn trong tiếp nhận những thông tin trái chiều, thích nghe, thích kể, thích bàn luận về tiêu cực, thích thu thập những thông tin trái chiều từ những nguồn không rõ và không thể kiểm chứng được. Sau đó thích thú chia sẻ những tài liệu “độc, lạ” này cho “những người cùng quan điểm”. Mức độ cao nhất của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là bộc lộ tư tưởng và hành vi chống đối. Thậm chí, họ sẵn sàng hành động để làm thay đổi hệ thống chính trị. Thực tiễn trong Đảng thời gian qua đã có một số người như vậy.

Con số cán bộ, đảng viên như vậy không nhiều, nhưng điều nguy hại là có cả những người là lão thành cách mạng, là cán bộ cấp cao, là trí thức có tên tuổi. Họ ít nhiều có ảnh hưởng trong xã hội nên những quan điểm của họ dễ “lây lan”, phát tán trong xã hội. Lợi dụng quyền tự do, dân chủ, nhiều người có những bài viết trên mạng xã hội, trả lời đài báo nước ngoài… phủ nhận vị trí lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, phê phán, suy diễn, nhìn nhận sai lệch về tình hình đất nước...

Nhiệm vụ cấp bách

Để nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phải kiên trì và tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là một trong những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng của công tác tư tưởng chính trị hiện nay. Cần thực hiện nghiêm Điều 3 trong Quy định 37-QĐ/TW được Đảng mới ban hành về “Những điều đảng viên không được làm”...

Trước hết, các tổ chức Đảng phải thường xuyên tìm hiểu, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên để kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc phát sinh ngay từ khi mới còn đang hình thành. Phải làm rõ và đấu tranh với các biểu hiện cơ hội, thực dụng, xét lại và cả những biểu hiện mơ hồ, dao động về tư tưởng chính trị, cùng với việc làm tốt công tác giáo dục, bồi đắp niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào những giá trị tốt đẹp mà chúng ta đang xây dựng. Đồng thời, xử lý đúng đắn những mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân, không để tích tụ, tạo tâm lý bất bình và các “điểm nóng” về an ninh trật tự trong xã hội để các phần tử đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

THIÊN PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP