Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

14/11/2014 - 10:03

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính

TTH - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở tỉnh ta được triển khai thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.

Tăng cường rà soát thủ tục hành chính

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 48/QĐ-UBND trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp được cắt giảm, nâng cao chất lượng, được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử từng cơ quan, đơn vị.
Người dân ở Phong Điền đi làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trong quý III, UBND tỉnh đã tiến hành công bố thủ tục hành chính của Sở Tư pháp (ban hành mới 29 TTHC, sửa đổi, bổ sung 32 TTHC, bãi bỏ 9 TTHC); UBND cấp huyện (sửa đổi, bổ sung 07 TTHC); UBND cấp xã (sửa đổi, bổ sung và công bố lại 174 TTHC). Trên cơ sở bộ TTHC và danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa đã ban hành, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên, định kỳ rà soát và chọn lọc bổ sung những loại công việc đưa vào thực hiện cơ chế một cửa theo quy định. Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục rà soát đề nghị của các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
UBND tỉnh đã ban hành quy định thống nhất danh mục các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa để các huyện, thị xã và thành phố thực hiện. 7 nhóm TTHC trọng tâm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được tập trung rà soát như: Đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, văn hóa, thể thao du lịch, nội vụ, tư pháp, lao động việc làm. Quý III năm 2013, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc kiểm soát TTHC ở các sở, ban ngành và UBND các huyện, xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra, các đơn vị đều thực hiện khá tốt công tác công bố TTHC.
Ông Trần Minh Long, Trưởng phòng CCHC - Sở Nội vụ, cho biết: “Sau khi có thông báo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra tỉnh về công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ứng dụng CNTT và ISO năm 2013 và đầu năm 2014, đến nay, qua phúc tra phần lớn những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC ở những đơn vị kiểm tra đã được khắc phục. Hiện UBND tỉnh đang đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch năm 2014”
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...
Theo kế hoạch CCHC năm 2014 có 35 nội dung, nhiệm vụ (tương ứng với 42 kết quả công việc), đến hết quý III, đã hoàn thành 31 nội dung (tương ứng với 40 kết quả công việc), 4 nội dung còn lại đã triển khai và đang tiếp tục thực hiện trong những tháng cuối năm 2014. Nhìn chung, các nội dung, nhiệm vụ CCHC năm 2014 được triển khai khá kịp thời, theo đúng tiến độ đề ra; các nhiệm vụ chưa hoàn thành đang được gấp rút triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành trong những tháng cuối năm 2014.
Ông Bạch Chơn Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: “Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên (57 người), 03 lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước về công tác thanh niên (180 người). Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thuyên chuyển công tác, cử kiêm nhiệm, phụ trách 12 giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương. Nhờ vậy, công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp”.
Thời gian tới, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được tỉnh xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính. Theo ông Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ: “Từ nay đến năm 2020, sẽ tập trung nguồn lực để quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại từ 1.200 đến 1.300 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương đến giám đốc sở và tương đương; chuẩn bị đội ngũ cán bộ chủ chốt hội đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu bầu bổ sung, thay thế vào các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; giới thiệu để HĐND cấp xã bầu khoảng 700 người vào chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND cấp xã trong cuộc bầu cử HĐND các cấp năm 2016. Riêng năm 2015, sẽ tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống Nhà nước từ xã đến tỉnh. Trong đó, nâng cao tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học ở cấp xã và trên đại học đối với cán bộ cấp huyện, sở, ban ngành cấp tỉnh.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP