29/07/2015 - 10:06

Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, mại dâm

TTH.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực thực hiện để hoàn thành Chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp truyền thông đã được ký kết giữa Ủy ban Quốc gia với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; sản xuất các sản phẩm tuyên truyền phù hợp, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi; tăng thời lượng phát sóng các chương trình truyền thông đối vối nội dung này.

Nghiêm túc, khẩn trương đẩy nhanh việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 số 51/NQ-CP ngày 2/7/2015; Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015, Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Công văn số 2133/VPCP-KGVX ngày 30/3/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá công tác năm 2014 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Trong đó, tập trung hoàn thành trong năm 2015 việc sửa đổi, bổ sung, ban hành, trình ban hành một số văn bản pháp luật; chuyển đổi các Trung tâm cai nghiện gắn với điều trị Methadone cho trên 80.000 người nghiện ma túy.

Phó Thủ tướng yêu cầu thành viên Ủy ban Quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, rà soát chương trình công tác năm 2015, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về việc tổng kết công tác năm 2015 và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015). Theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

6 tháng đầu năm 2015 công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có nhiều chuyển biến tốt, công tác ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia đạt nhiều kết quả, nhất là chương trình điều trị Methadone và đổi mới công tác cai nghiện.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Người nghiện ma túy tổng hợp có xu hướng tăng; việc thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ đối với công tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy chưa được một số địa phương quan tâm chỉ đạo; chương trình mở rộng điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone còn chậm; kinh phí cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm từ nguồn ngân sách hạn chế, từ nguồn tài trợ bị cắt giảm; các Bộ, ngành phối hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một số văn bản hướng dẫn của các Bộ ban hành chậm.

 

 

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP