Xây dựng môi trường du lịch “Văn minh- Thân thiện- An toàn- Giàu bản sắc”

Bí thư Thành uỷ Phan Thiên Định nhấn mạnh, để du lịch, dịch vụ Huế phát triển, mỗi người dân Huế phải thật sự là một “đại sứ du lịch”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP