Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

17/12/2016 - 10:50

Điều chỉnh Dự án hỗ trợ phòng, chống bạo lực cho phụ nữ và trẻ em gái

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam" sử dụng vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo đó, mục tiêu tổng thể của Dự án là góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 thông qua xây dựng mô hình hỗ trợ phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của Dự án là xây dựng mô hình Trung tâm can thiệp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là cho nạn nhân của bạo lực tình dục tại Quảng Ninh; hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, người cung cấp dịch vụ để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực giới; nâng cao nhận thức về ngăn ngừa bạo lực giới đặc biệt là bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, tại nơi công cộng và nơi làm việc thông qua các chiến dịch tại địa phương.

Kết quả chính mà Dự án mang lại là thiết lập và vận hành mô hình trung tâm can thiệp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới theo mô hình đã thành công của Hàn Quốc; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; tuyên truyền phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng, chống quấy rối tình dục tại cấp trung ương và địa phương...

Dự án được đầu tư với tổng kinh phí là 2.560.000 USD.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP