Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

06/02/2021 - 07:12

“Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương” là tiền đề để sáng tạo, phát triển

TTH - Với đường lối đúng đắn và quyết tâm chính trị cao, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tạo nguồn động lực mới đưa đất nước phát triển bền vững, vì một nước Việt Nam hùng cường, vững bước, hiện thực hóa thành công ước vọng của toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Tự hào, vững tin

Nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhiều nhân tố đột biến, khó dự báo. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số trở thành một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thời đại.

Từ năm 2019 xảy ra đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, tác động tiêu cực rất nghiêm trọng làm cho kinh tế thế giới suy thoái, hậu quả kéo dài. Nền kinh tế trong nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ: lạm phát cao, nợ công tăng nhanh, tỷ lệ nợ xấu cao, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Từ bên ngoài, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi “sức chống chịu” của nền kinh tế còn hạn chế. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Việt Nam không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hầu hết các ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế, xã hội bị ngưng trệ, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng với những nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước được huy động để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Việt Nam đã là hình mẫu vững vàng trước những thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong bối cảnh đó, Đại hội Đảng lần thứ XIII với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ sẽ khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tạo nguồn động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội.

Niềm tin vào động lực mới

Đại hội XIII của Đảng một lần nữa khẳng định: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”. Quyền lực và hiệu quả lãnh đạo xã hội của Đảng xuất phát từ đường lối đúng và sự gương mẫu của mỗi đảng viên. Nhìn rõ sự thật, nói đúng sự thật và phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin, đường lối của Đảng xuất phát từ thực tiễn đất nước để xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; hài hòa giữa giữ vững độc lập, tự chủ với tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế...

Trên cơ sở xác định “dân là gốc”, các chủ trương, chính sách của Đảng được định hướng xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, coi đó là mục tiêu phấn đấu để củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Đại hội Đảng XIII khẳng định: “Mỗi đảng viên phải là một đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của dân tộc”. Điều này đã được Đảng nhấn mạnh đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cả nhiệm kỳ qua và tiếp tục đẩy mạnh trong nhiệm kỳ tới.

Quyết tâm này được thể hiện ngay từ dòng đầu tiên của Báo cáo Chính trị đọc trước Đại hội. Việc xây dựng Đảng được đặt ra toàn diện với toàn Đảng và với từng đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và phong cách công tác. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng phải thường xuyên được đôn đốc thực hiện cùng với việc củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và cả hệ thống chính trị.

Đại hội XIII của Đảng xác định rõ và nhấn mạnh hơn: Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, nên định hướng trong giai đoạn mới tập trung nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất và uy tín, năng lực đáp ứng được nhiệm vụ. Trong mỗi công việc, cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần và thực hiện trách nhiệm nêu gương theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Từ diễn đàn Đại hội XIII, Đảng đã khẳng khái nhận trách nhiệm trước lịch sử dân tộc sẽ lãnh đạo phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước, khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ Đại hội Đảng, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh từ những giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam được phát huy mạnh mẽ cùng với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo chính là nguồn động lực mới, to lớn để đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đọc phương châm đó có thể thấy thông điệp: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương” là điều kiện, là tiền đề, là cơ sở để “Sáng tạo - Phát triển”. Logic đó cũng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của Đảng cùng cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là nguồn động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước trong tương lai. 

TS. Ngô Vương Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP