Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

18/10/2021 - 05:53

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2021)

Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt công tác tham mưu

TTH - Thực hiện tốt phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”, Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đội ngũ Văn phòng Tỉnh ủy không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Ảnh: Anh Phong

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của bao thế hệ làm công tác văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng hôm nay đã không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điểm nổi bật từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chủ động phối hợp tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc đúng quy chế, khoa học và hiệu quả; đồng thời, lãnh đạo, tổ chức điều hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Văn phòng cấp ủy.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc tham mưu, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc theo chương trình đề ra từ đầu năm và các vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh. Chủ động phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung trình các kỳ Hội nghị Tỉnh ủy theo hướng nâng cao chất lượng các đề án, xây dựng tờ trình khoa học, dành thời gian để hội nghị tập trung bàn những vấn đề lớn, những vấn đề trọng tâm. Kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương và của Tỉnh ủy, xây dựng các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ ngắn gọn, đầy đủ, rõ người, rõ việc, xác định thời gian hoàn thành gắn với trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy kịp thời xử lý các vụ việc nổi cộm liên quan đến quốc phòng, an ninh, tôn giáo…

Công tác thông tin phục vụ Cấp ủy không ngừng đổi mới. Thường xuyên cập nhật ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy sau các phiên làm việc với các sở, ban, ngành, đảng bộ trực thuộc và theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện của các cơ quan, đơn vị; làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện.

Thực hiện tốt nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tài chính, quản trị phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và hoạt động của các ban tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin được nâng cao, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn, các phần mềm ứng dụng tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp các tổ chức, cá nhân chủ động phối hợp để xử lý công việc đúng thời hạn, đạt chất lượng, góp phần cải cách hành chính trong Đảng bộ tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ trong tình hình mới, Văn phòng Tỉnh ủy xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”. Tiếp tục kiện toàn bộ máy bảo đảm năng lực tham mưu, phục vụ Ban Thường vụ, Thường trực Cấp ủy; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phục vụ chuyên nghiệp. Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên viên nghiên cứu, tổng hợp “Am hiểu tình hình kinh tế - xã hội, nắm chắc pháp luật, giỏi kỹ năng hành chính”; không ngừng nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp cho Thường trực, Ban Thường vụ Cấp ủy.

Thực hiện cải cách hành chính thực chất đối với hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy, làm cơ sở tham mưu Ban Thường vụ Cấp ủy chỉ đạo trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đảm bảo hoạt động của Văn phòng cấp ủy với vai trò vừa là cơ quan tham mưu, xử lý những công việc văn thư, lưu trữ, kế toán, tài chính đảng... của Ban Thường vụ cấp ủy, vừa là cơ quan độc lập hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Rà soát, ban hành các quy trình công tác tham mưu, phục vụ; các quy định quản lý cơ quan. Thực hiện nguyên tắc “Một việc chỉ giao cho một người/một tổ chức; một người/một tổ chức được giao nhiều việc”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng trong toàn tỉnh, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng; tích cực sử dụng các phần mềm để cung cấp, trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản, quản lý hồ sơ công việc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan Đảng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 27-QĐ/TW, ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương.

Trước mắt, Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên đường truyền CPnet, đáp ứng yêu cầu xử lý văn bản trên môi trường internet có quản lý, đúng quy định của Trung ương sau khi thực hiện thí điểm tại Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy Huế; ứng dụng phần mềm phục vụ họp không giấy (Ecabinet) từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khai mạc ngày 15/10/2021); sau đó triển khai ứng dụng các phần mềm này đối với các ban Đảng và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành; tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Lưu Đức Hoàn

TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP