22/09/2015 - 18:53

Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

TTH - Sáng 22/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Ông Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu, chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thời gian qua, đồng thời, yêu cầu, ban, bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc cần tập trung phân tích nguyên nhân, đưa ra những giải pháp để khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn Kết luận 56 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, thời gian tới, ban, bộ, ngành, các địa phương chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập tập, HTX; hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật HTX năm 2012 và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015 -2020; kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Thừa Thiên Huế hiện có 235 HTX thuộc các lĩnh vực. Bám sát Kết luận 56 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Tỉnh ủy, sự lãnh, chỉ đạo của các đơn vị, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, các HTX trên địa bàn đã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung hoạt động và ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường. Nhiều HTX đã có sự phát triển về quy mô và chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và là một thành phần kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP