21/03/2017 - 06:56

Đổi mới toàn diện phong trào thi đua

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương yêu cầu đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua để công tác này đi vào hiệu quả thực chất.

Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2017, trong bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trật tự xã hội, với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, công tác thi đua, khen thưởng phải đổi mới mạnh mẽ. Hệ thống cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò trong việc tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Công tác thi đua, khen thưởng cần góp phần tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh, tiến bộ; chú trọng các lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thành tích trong giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng, ngành, lĩnh vực, những sáng kiến tốt, phục vụ tận tâm người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tốt, mô hình, cách làm hay để biểu dương, nhân rộng.

Công tác khen thưởng phải kịp thời, công khai

Thủ tướng lưu ý công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở; chú ý khen thưởng, vinh danh nhà khoa học nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ; lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển đất nước; quan tâm khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Việc khen thưởng, tôn vinh cần bảo đảm khách quan, chính xác và có tham vấn đánh giá của cộng đồng, xã hội.

Đối với hệ thống cơ quan nhà nước, các phong trào thi đua phải gắn với xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP