Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

09/09/2015 - 05:17

Đột phá trong cải cách hành chính

TTH - Theo kết quả Bộ Nội vụ công bố đầu tháng 9 vừa qua, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2014 của Thừa Thiên Huế xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 22 bậc so với năm 2012 và 2013 - cùng xếp ở vị thứ 41). Đây là kết quả đáng mừng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn của tỉnh.

Cải cách hành chính là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Với Thừa Thiên Huế,  UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015, tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Theo đó, rất nhiều hoạt động được triển khai thực hiện đồng bộ trong thời gian qua. Chuyển biến rõ nhất là việc thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính Nhà nước và đang tiến tới mô hình “một cửa hiện đại” cấp huyện. Tỉnh cũng công khai 2895 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó, 1948 thủ tục công được nâng lên thành dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 1 đến mức độ 4. Việc rà soát, ban hành bổ sung, sửa đổi và công khai bộ TTHC của các cấp, các ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi tiến hành làm các TTHC.

Bên cạnh đó, tỉnh ban hành và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 51 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh... Tháng 4/2015, tỉnh thành lập đoàn công tác và thí điểm đánh giá mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, tại 7 sở, huyện, thị, thành phố mức độ hài lòng của người dân khá cao, thấp nhất cũng đạt 88,9% (Sở Tài nguyên và Môi trường), cao nhất là thị xã Hương Trà (98,8%). Với 28 công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 7 đơn vị trên, người thấp nhất cũng đạt mức độ hài lòng 75%, có người đạt 100%, đa phần đạt trên 90%.
Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính không chỉ phục vụ yêu cầu trong nước mà còn kết nối khu vực và quốc tế. Minh chứng rõ nhất là ngày 8/9 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã nhấn nút, công bố chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật cơ chế một cửa ASEAN. Điều này đòi hỏi các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm hội nhập khu vực và quốc tế thành công.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP