Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

20/11/2012 - 06:51

Đột phá vào những khâu yếu để nâng cao chất lượng phong trào

TTH -
Bốn năm qua, Phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP trong tình hình mới. Nói về phương hướng, mục tiêu phong trào thi đua trong giai đoạn mới, Đại tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết:

Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xác định rõ cần tạo ra một bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong công tác thi đua khen thưởng, nhằm dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Qua đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy sẽ tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng trong giai đoạn mới, đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Các địa phương, đơn vị cụ thể hóa Phong trào Thi đua Quyết thắng sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình cụ thể. Đặc biệt, coi trọng tổ chức giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng; xây dựng ý chí quyết tâm, động cơ trách nhiệm, thông suốt về nhận thức, hăng hái thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực công tác.

Với phương châm phát huy tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chỉ huy điều hành, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy từng cơ quan, đơn vị phải được thể hiện chặt chẽ ở cả 3 khâu: lãnh đạo, chỉ đạo xác định nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua và tiến hành kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc đánh giá xếp loại được thực hiện chặt chẽ, công bằng, chính xác, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, lành mạnh, từng bước khắc phục bệnh thành tích trong thi đua. Qua đó, đưa hoạt động thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh từng bước đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng tốt hơn, hiệu quả ngày càng cao hơn.
 
Xin đồng chí cho biết, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với Phong trào Thi đua quyết thắng trong giai đoạn mới?
 
Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng thời gian tới phải khơi dậy được tính chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, cần kiệm xây dựng cơ quan, đơn vị, không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Gắn liền Phong trào Thi đua Quyết thắng với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường đoàn kết, củng cố kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua phải tạo nên luồng sinh khí mới trong toàn lực lượng, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trong từng cơ quan, đơn vị, nhà trường.
 
Thông qua phong trào, từng bước xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình, tiên tiến mới, tạo sức lan toả sâu rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, vững vàng trên trận tuyến bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Đâu là giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu này, thưa đồng chí?
 
Trước hết, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tập trung đột phá khắc phục những khâu yếu, điểm yếu, làm chuyển biến 2 khâu trọng điểm: Nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang; rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi mặt. Gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với việc hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện đạt quân số cao nhất, phấn đấu có trên 82% cán bộ khá giỏi (có 30% huấn luyện giỏi); 100% huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi (trên 50% đơn vị huấn luyện giỏi); hội thi, hội thao các cấp đạt giải cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
 
Tiếp đến, đơn vị tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức quần chúng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Trong đó, đề cao trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; vai trò tham mưu của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và quá trình thực hiện của các tổ chức quần chúng. Đồng thời, thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng thi đua, duy trì tốt hoạt động thi đua; làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời. Từ đó động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng.
 
Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa Phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; lồng ghép các phong trào với các cuộc vận động, đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy hoàn thành thắng lợi toàn diện mọi nhiệm vụ được giao.
 
Xin cảm ơn đồng chí!
 
Bá Trí (thực hiện)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP