Nguyên tắc “win - win” và liên kết trong du lịch

Sự đoàn kết, hợp tác trong xây dựng tour tuyến, sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp (DN) chưa tốt, nên vẫn còn sự cạnh tranh thiếu lành mạnh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP