Tìm những “ngách” thị trường mới cho du lịch Huế

Dịch bệnh khiến nhiều nhu cầu thay đổi, nên những “ngách” thị trường này có thể được tính đến, giúp tăng tính đa dạng thị trường cho du lịch Cố đô.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP