Khám phá Huế Di sản văn hóa

24/10/2014 - 05:35

Làm rõ giải pháp trong quản lý, khai thác di tích và chính sách quản trị tư về di sản

Đó là đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tại buổi họp để nghe đơn vị tư vấn báo cáo và góp ý dự thảo kế hoạch quản lý quần thể di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 20130 vào chiều 23/10.


Đại Nội - phần quan trọng nhất trong quần thể di tích Cố đô Huế cần quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt

Kế hoạch quản lý quần thể di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 20130 nhằm mục tiêu bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, tính nguyên vẹn, tính chân xác và các giá trị nổi bật vốn có của quần thể di tích Cố đô Huế trước những yếu tố ảnh hưởng về sức ép phát triển, môi trường, thảm họa thiên nhiên, du lịch, dân cư sống trong khu vực di sản; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và phát huy tầm quan trọng các giá trị di sản để đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.

Phía tư vấn đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc cần ban hành cơ chế ưu tiên đặc biệt để từ đó đưa ra cơ chế phối hợp thích đáng giữa các bên liên quan trong bảo vệ di sản; quy định quản lý, bảo vệ khu vực khoanh vùng của quần thể di tích Huế về bảo vệ diện tích của khu vực di sản thế giới và khu vực bảo vệ I của các điểm di tích quốc gia đã được xếp hạng; quy định vùng đệm của khu vực di sản và quy định bảo vệ II của các điểm di tích quốc gia; định hướng quản lý, bảo vệ không gian phân bố các điểm di tích và cụm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đơn vị tư vấn và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng bản kế hoạch tương đối toàn diện, nhất là các đánh giá về thực trạng, nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống di sản Huế. Đây là cơ sở để các sở ngành, địa phương liên quan nắm rõ và xây dựng các kế hoạch, dự án một cách hài hòa.

Liên quan đến bố cục nội dung của kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn lưu ý phân tích và làm rõ thêm phần phân kỳ kế hoạch và giải pháp thực hiện. Vấn đề bộ máy quản lý di sản theo đề xuất trong tương lai, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế làm việc với Sở Nội vụ để có định hướng quy hoạch phù hợp.

Đối với các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, công tác phối hợp của các bên liên quan trong bảo vệ di sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ngành, địa phương phải góp ý trực tiếp bằng văn bản để đơn vị tư vấn tổng hợp, bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP