13/07/2015 - 22:08

Gần 45 tỷ đồng hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

TTH - Thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng cùng các địa phương trong tỉnh thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Đến nay, tổng nguồn vốn được phân bổ cho chương trình này gần 45 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương hơn 22 tỷ đồng, vốn địa phương gần 23 tỷ đồng. Chương trình đầu tư tập trung cho 5 huyện là: A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Phú Lộc, Phong Điền. Các hạng mục được đầu tư cụ thể 1.480 nhà ở, 17 ha đất ở cho hơn 1.000 hộ, hơn 154 ha đất sản xuất cho 835 hộ, 25 công trình nước sinh hoạt đạt 115% kế hoạch.

Chính sách này đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giúp nhau hoàn thành mục tiêu giảm nghèo.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP