Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

24/04/2015 - 16:34

Giảm lượng, tăng chất

TTH - Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 39-NQ/TW về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Điều này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Tinh giản biên chế là công việc thường xuyên của mọi cơ quan Nhà nước, cơ quan công vụ trong quá trình sử dụng cán bộ công chức. Từ năm 1962, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc cải tiến tổ chức, tinh giản bộ máy, giảm nhẹ biên chế. Năm 1964, Bộ Nội vụ có thông tư về việc kết hợp cải tiến tổ chức, tinh giản bộ máy, giảm nhẹ biên chế trong cuộc vận động “3 xây, 3 chống”... Những năm gần đây, các cấp, các ngành tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiệu quả công tác này vẫn còn hạn chế, tổng số biên chế có xu hướng tăng lên, nhất là trong khu vực sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã. Trong phiên họp Chính phủ đầu năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: “Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào”. Điều này không chỉ gây lãng phí ngân sách, giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, mà còn làm xói mòn lòng tin của Nhân dân. 

Tinh giản biên chế không đơn thuần là giảm số lượng mà phải sắp xếp và phân cấp lại tổ chức cho rõ ràng, hợp lý, định rõ vị trí việc làm của các công chức trong các cơ quan, tạo thành một cơ cấu công chức hợp lý trong tổng thể chung. Để tinh giản hiệu quả, đầu tiên cần sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm ở từng cơ quan, đơn vị. Điều này không chỉ giúp giảm các đầu mối trung gian, vị trí công tác không phù hợp, mà còn buộc đội ngũ cán bộ công chức không ngừng nâng cao trình độ, tác phong làm việc để hoàn thành chức trách, công việc được giao. Từ nguồn quỹ lương tinh giản đó, chúng ta sẽ có điều kiện để nâng cao thu nhập, giúp đội ngũ cán bộ công chức dốc toàn tâm, toàn lực cho việc. Vì vậy, việc sớm hoàn thiện đề án này ở các bộ ngành nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng là một yêu cầu cấp bách, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế.
Cùng với bố trí nhân lực phù hợp, việc chấn chính kỷ luật, kỷ cương hành chính là công việc cần được tiến hành thường xuyên để nâng cao chất lượng công việc và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Thực tế tại Thừa Thiên Huế, từ khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 51 và tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát ở cơ sở, kỷ cương, kỷ luật hành chính ở các đơn vị, địa phương được tăng cường, lề lối làm việc được chấn chỉnh, ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Đây là điều cần được tiến hành thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng và nền hành chính công nói chung...

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP