Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

31/03/2021 - 08:00

Giám sát tốt giúp ngăn ngừa vi phạm

TTH - Công tác giám sát được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đưa vào quy định, trở thành nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Thực tiễn đã chứng minh, nơi nào cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói chung và công tác giám sát trong Đảng nói riêng thì ở đó tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Ngược lại, ở đâu không quan tâm, hoặc quan tâm không đúng mức đến công tác này thì ở đó tổ chức Đảng chưa thật sự vững mạnh, vai trò lãnh đạo và tính chiến đấu chưa cao.

Khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Kết quả

Xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ giám sát trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 1.888 tổ chức Đảng và 1.913 đảng viên (tăng 301 tổ chức và 620 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, UBKT Tỉnh ủy giám sát 19 tổ chức Đảng và 27 đảng viên (có 9 Tỉnh ủy viên); UBKT huyện ủy và tương đương giám sát 209 tổ chức, 172 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở giám sát 1.660 tổ chức, 1.714 đảng viên. Qua giám sát đã phát hiện 102 tổ chức, 31 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, uốn nắn, nhắc nhở những sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên và đã chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức và 1 đảng viên.

Ngoài giám sát chuyên đề, UBKT Tỉnh ủy và UBKT cấp dưới đã tăng cường thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên trên tất cả các lĩnh vực.

Qua thực hiện nhiệm vụ giám sát cho thấy, công tác giám sát trong Đảng đã được tổ chức Đảng và UBKT các cấp quan tâm triển khai thực hiện; công tác giám sát chuyên đề được triển khai thực hiện kịp thời, có bài bản, góp phần hỗ trợ công tác kiểm tra ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy trình, thủ tục.

Thông qua giám sát, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp mình đầy đủ hơn, thuận lợi hơn; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chính xác hơn, làm rõ đúng, sai, không để đơn thư tồn đọng kéo dài.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 50 đảng viên (giảm 34 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Việc nắm bắt tình hình dư luận nổi lên kịp thời hơn, không để xảy ra điểm nóng…Đồng thời, qua giám sát, giúp cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng có khuyết điểm, vi phạm nghiêm túc sửa chữa, rút kinh nghiệm, đề ra những biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm kịp thời hơn.

Theo số liệu thống kê, so sánh về nội dung vi phạm trong tổng số đảng viên vi phạm của nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nhiệm kỳ 2010 - 2015, số đảng viên vi phạm về thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý giảm từ 18,22% xuống 11,92%; vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống giảm từ 12,79% xuống 8,90%; vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái giảm từ 8,78% xuống 4,84%...Bên cạnh đó, thông qua công tác giám sát đã giúp đảng viên, tổ chức Đảng được giám sát nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn nhất định. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện chưa đầy đủ Quy định giám sát trong Đảng (số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị); có lúc, có nơi chưa chủ động mời chủ thể giám sát tham dự các phiên họp, hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin một số còn thiếu đầy đủ về nội dung dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp, thống kê báo cáo; một số tổ chức còn lúng túng trong phương pháp triển khai thực hiện và xác định nội dung giám sát, đối tượng giám sát, có nơi còn giao khoán nhiệm vụ này cho UBKT…

Trước yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã xác định công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn sự trong sạch vững mạnh, ngăn ngừa, khắc phục những khuyết điểm, tiêu cực trong Đảng. UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp tiếp tục cụ thể hóa Quy định giám sát trong Đảng, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát, gắn giám sát tổ chức Đảng với giám sát đảng viên là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

Nội dung giám sát tập trung các lĩnh vực nhạy cảm, dễ vi phạm hoặc phát sinh tiêu cực như: việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ; quản lý kinh tế, ngân sách, xây dựng cơ bản; quản lý tài nguyên, môi trường, các dự án trọng điểm; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống…được thực hiện giám sát để phục vụ cho công tác đánh giá cán bộ.

Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Thực trạng hiện nay, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên có nguy cơ gia tăng về số lượng, phức tạp và nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, quy mô và tinh vi trong cách vi phạm”. Giám sát tốt mới có thể đánh giá đúng, lựa chọn đúng và đặc biệt là kịp thời ngăn chặn vi phạm từ khi mới có dấu hiệu vi phạm; đó cũng là phương thức quan trọng để bảo vệ cán bộ, bảo đảm Đảng và Nhà nước có đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Nhân dân tin yêu.

Do đó, cùng với nhiệm vụ kiểm tra, nhiệm vụ giám sát phải được triển khai thường xuyên, liên tục, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, để góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phạm Thị Minh Huệ

(Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP