Giáo dục Góc HS-SV

Nữ sinh viên giỏi học tập, mạnh phong trào

Phấn đấu học tập với mục tiêu đạt thành tích cao, nhưng chẳng bao giờ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt từ chối những hoạt động phong trào.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP