Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

24/04/2013 - 13:52

“Giữ chút gì rất Huế...”

TTH - Lời ca khúc có vẻ như không liên quan gì đến thời sự. Nhưng nếu để những điều ấy không trượt qua như khi ta nghe một bài hát thì có thể nhận thấy, điều này cho đến bây giờ vẫn là một mong muốn, một đề nghị... để giữ cốt cách và bản sắc của văn hoá Huế trong tiến trình phát triển và hoà nhập.

Nằm trong các hoạt động chung của cả nước, rất nhiều huyện, thị, thành phố và một số cơ quan ban ngành đã và đang tích cực triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá VIII). Có rất nhiều điều đã được thực hiện trong quá trình này trên các lĩnh vực, bao gồm nhận thức và việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trong nghị quyết. Trên bình diện này, có nhiều vấn đề cần được đánh giá, nhìn nhận và xác lập lại các tiêu chí để tiếp tục vận hành, xây dựng và phấn đấu. Đó là các vấn đề về xây dựng đạo đức, lối sống con người Thừa Thiên Huế; xây dựng môi trường văn hóa; phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc; phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; phát triển hệ thống thông tin đại chúng; Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; về văn hóa tâm linh và chính sách văn hóa đối với tôn giáo; giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa; củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế, thiết chế văn hóa; công tác cán bộ và xây dựng nguồn nhân lực cho văn hóa...

Qua một số hội nghị cấp cơ sở đã được tổng kết, có thể nhận thấy, những mặt mạnh, kết quả và thành tựu cũng như những hạn chế, tồn tại đã được đánh giá một cách nghiêm túc. Dù diện rộng, tầm lớn và liên quan đến nhiều hoạt động xã hội nhưng điều nổi bật nhất có thể nhận thấy là Thừa Thiên Huế đã gìn giữ và xây dựng được một đời sống văn hoá với nhiều thế mạnh trong dòng chảy văn hoá chung của cả nước, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhận thức đến hành động, từ văn hoá vật thể đến phi vật thể, từ giáo dục, y tế đến giao lưu hợp tác quốc tế...
 
Tất nhiên, trong tất cả các chiều hướng vận động, những tồn tại, hạn chế, yếu kém... vẫn tồn tại và không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Chính vì thế, bên cạnh những đòi hỏi cần được nâng cao hơn nữa về mặt thiết chế, về đội ngũ và nguồn nhân lực, về hợp tác và phát triển... vấn đề đang được chú tâm là làm thế nào giữ và phát huy được bản sắc Huế từ thói quen, phong thái, cốt cách, giao tiếp, ứng xử... Những điều tưởng chừng như không có vấn đề nhưng rõ ràng là đã và đang có phần mai một, có phần lãng quên, nhất là đối với lớp trẻ trong cuộc sống hiện đại.
 
Thế nên, cái “chút gì rất Huế” trên kia, đâu chỉ là chút gì đó mà là sự vận hành của cả một bộ máy trên nhiều lĩnh vực nói chung, đồng thời cũng đòi hỏi sự “vận hành” trong nhận thức của mỗi cá thể.

Hạnh Nhi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP