Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

13/04/2019 - 06:04

Giữ nghiêm kỷ luật hành chính

TTH - Trong 3 ngày vừa qua (8-10/4), Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, văn hoá giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tuy là hoạt động đột xuất, nhưng đây luôn là vấn đề được dư luận quan tâm, cần tiến hành thường xuyên nhằm góp phần xây dựng nền hành chính công hiện đại, phục vụ các tổ chức, người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, cải cách hành chính (CCHC) được xác định vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng ngừa và hạn chế tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy chính quyền các cấp. Một trong những nội dung quan trọng của CCHC là việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện văn hoá, văn minh công sở; nâng cao tinh thần phục vụ, thái độ giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhằm tăng cường kỷ luật hành chính, năm 2012, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 51 "Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức" trên địa bàn. Hàng năm, đoàn kiểm tra của tỉnh đều tiến hành kiểm tra cả đột xuất lẫn định kỳ tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Từ năm 2014, tỉnh tiến hành xếp hạng công tác CCHC hàng năm ở cả 2 khối sở, ngành và khối huyện, thị.

Năm 2016, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Chỉ thị 32/CT-UBND nhằm tạo đột phá trong củng cố kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ. Thông qua vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu, tạo sự lan tỏa, từng bước nâng cao kỷ cương trong toàn xã hội, xây dựng chính quyền liêm khiết, gắn bó với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, tạo sức bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nhắc lại quá trình đó để thấy nỗ lực và quyết tâm trong CCHC của tỉnh. Bảng xếp hạng về chỉ số CCHC (PAR INDEX) của tỉnh qua các năm có sự chuyển động khá tốt, luôn nằm ở nhóm khá. Nếu như 2 năm liền (2012-2013), tỉnh nằm ở vị thứ 41/63 tỉnh, thì năm 2015 được xếp thứ 4/63 và năm 2016 xếp thứ 10/63 (81,24/100 điểm). Tuy nhiên, năm 2017 lại tụt xuống vị thứ 23/63, với số điểm 79,87/100 điểm. Điều này cho thấy, yêu cầu về CCHC ngày càng cao hơn và phải thực hiện thường xuyên hơn.

Năm 2019, chương trình CCHC tiếp tục được xác định là một trong 4 chương trình trọng điểm của tỉnh và được gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, với mục tiêu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về CCHC.

Để đạt mục tiêu đề ra, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính... Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là nhân tố con người, trước hết là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp CCHC đi đôi với duy trì nghiêm kỷ luật hành chính tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Hoàng Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP