Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

15/07/2020 - 16:11

Gợi ý thảo luận Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

TTH.VN - Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh gợi ý một số nội dung thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Báo cáo chính trị) như sau:

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế là mục tiêu của Thừa Thiên Huế trong thời gian tới

1. Về chủ đề Đại hội XVI

Đề nghị cho ý kiến về chủ đề Đại hội sau:

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN, ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO; PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH; XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

2. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đề nghị cho ý kiến về:

- Đánh giá 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực.

- Đánh giá các thành quả, hạn chế cụ thể trên 7 lĩnh vực: (1) Nhiệm vụ phát triển kinh tế; (2) Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; (3) Nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; (4) Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; (5) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; (6) Xây dựng chính quyền; (7) Xây dựng Đảng.

3. Về nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đánh giá tổng quát

- Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề cập nguyên nhân của hạn chế và 5 bài học kinh nghiệm. Đề nghị làm rõ nguyên nhân chủ quan và cần bổ sung thêm, bớt nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nào nữa không?

- Dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là đạt những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đề nghị cho biết đánh giá trên đã thoả đáng chưa?

4. Về phương hướng, mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thời kỳ 2020 - 2025

Đề nghị cho ý kiến về:

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025.

- 6 chương trình trọng điểm: Đề nghị cho ý kiến cụ thể từng chương trình; có cần chỉnh sửa, bổ sung thêm, bớt chương trình trọng điểm nào không?

Cần tạo động lực mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế tỉnh. Trong ảnh: Sản xuất tại nhà máy may SCAVI

5. Về 13 nhiệm vụ

Đề nghị cho ý kiến về:

1. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh, tiếp cận kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế.

3. Đầu tư phát triển hài hòa kinh tế - xã hội các vùng gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

4. Phát triển kinh tế gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực về văn hoá, du lịch.

6. Hoàn thiện, phát triển trung tâm y tế chuyên sâu xứng tầm quốc gia và khu vực.

7. Xây dựng, phát triển trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước.

8. Xây dựng trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung và cả nước.

9. Quản lý xã hội bền vững; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

10. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

11. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

12. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính.

13. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

6. Về các nhóm giải pháp đột phá chiến lược

Đề nghị cho ý kiến về 5 nhóm giải pháp đột phá sau:

1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng đô thị di sản và phát triển kinh tế.

2. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực.

3. Nhóm giải pháp về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; ứng dụng, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, tạo động lực mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh.

4. Bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa và con người Huế.

5. Về tổ chức thực hiện.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP