17/01/2018 - 21:35

GRDP ngành nông - lâm - ngư tăng gần 2,75%

Con số trên được Sở NN&PTNT thông tin tại hội nghị tổng kết ngành NN&PTNT năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 sáng 17/1 do chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đồng chủ trì.

Năm 2017, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt 7,76%, trong đó ngành nông- lâm- ngư nghiệp tăng 2,74% (tăng 0,74% so với kế hoạch); ngành NN&PTNT chiếm 11,62% tổng cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh, để thực hiện kế hoạch phát triển ngành năm 2018, đặc biệt thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 của tỉnh, các địa phương cần tiếp tục bố trí kinh phí hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, tạo bước chuyển tích cực theo hướng hiện đại, an toàn, có tính bền vững; tăng cường chỉ đạo, giám sát trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ngành NN&PTNT cần rà soát, tham mưu bổ sung cơ chế chính sách, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, công tác khuyến nông,  áp dụng quy trình tiên tiến vào sản xuất, bảo quản và chế biến.

Năm 2018, ngành NN&PTNT đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng nông sản, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, công nghệ cao, sản xuất hữu cơ. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt trên 2,23%.

Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP