Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

12/07/2019 - 08:36

KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH (12/7/1989 - 12/7/2019):

“Hạt nhân” là sự đoàn kết

TTH.VN - "30 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều lần tái lập, chia tách, hợp nhất, thay đổi tên gọi, Đảng bộ khối luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động…", ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ và DN) tỉnh khẳng định.

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Nguyễn Quang Tuấn

Ông đánh giá như thế nào về hoạt động của Đảng bộ Khối sau khi hợp nhất?

Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Sau khi công bố quyết định thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy; kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng và các đoàn thể; phân công nhiệm vụ nhằm kịp thời lãnh đạo các tổ chức Đảng triển khai nhiệm vụ đảm bảo tính liên tục; phối hợp tiếp nhận các tổ chức Đảng, đảng viên từ các doanh nghiệp chuyển đến.

Song song với việc ổn định tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo cơ quan tham mưu điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với nhiệm vụ mới... nhằm đưa hoạt động của Đảng bộ, Đảng ủy khối đi vào nề nếp, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ hiện có 91 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, với hơn 5.000 đảng viên. Đầu mối trực thuộc lớn, vậy công tác lãnh đạo thế nào để biến điều đó thành sức mạnh thưa ông?

Đảng bộ Khối hiện có số lượng lớn TCCS Đảng trực thuộc và đông đảng viên, nhiều loại hình tổ chức khác nhau, vì vậy, đòi hỏi phải làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý tổ chức Đảng và đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phân chia các tổ chức Đảng thành các khối thi đua phù hợp với loại hình TCCS Đảng; phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ trực tiếp chỉ đạo, phụ trách theo dõi nhằm đôn đốc việc triển khai các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng ủy.

Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết, nhất trí, vì vậy yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức Đảng phải là hạt nhân chính trị, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh nêu gương; xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng tổ chức chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức; luôn tiên phong, năng động, đổi mới, sáng tạo; chủ động tìm tòi, phát hiện vấn đề bất cập, vấn đề mới nhằm làm tốt công tác tham mưu, triển khai tốt nhiệm vụ được giao.

Như vậy, toàn Đảng bộ sẽ là một khối thống nhất, đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ), tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ra mắt nhân ngày sáp nhập

Ông có thể cho biết nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ đang tập trung lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong thời gian tới?

Để thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc phải thường xuyên nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết, kiên trì thực hiện NQTW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc và hoạt động của Đảng; thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Thực hiện nề nếp công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; tăng cường quản lý đảng viên, làm tốt công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi đối với các đoàn thể nhằm tạo các phong trào thi đua yêu nước và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận cho tổ chức Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng phù hợp tình hình; luôn sâu sát, bám, nắm cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của Đảng... 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Tâm Anh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP